پایان نامه ارشد

اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم -پایان نامه …

 تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم  قسمتی از متن پایان نامه :     چکیده در این پژوهش با تصریح به اینکه اجرای سیاستهای Read more…

By 92, ago