عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

روش‌های به کار گرفته شده در پژوهش‌های قبلی، روش مناسب را انتخاب و به نتایج بهتری دست یابد. روش پژوهش یکی از مراحل بسیار مهم در انجام پژوهش‌های علمی می باشد و روش شناختی درست پژوهش، موجب به کارگیری ابزار و روش‌های معتبر در فرآیند مطالعه واقعیت‌ها، کشف مجهولات و حل معضلات خواهد گردید

پایه هر علمی، روش شناخت آن می باشد و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی با روش شناختی مبتنی می باشد که در آن علم بکار میرود (عزتی،1379،ص20). هدف از هر نوع مطالعه و پژوهش علمی کشف حقیقت می باشد. حقیقت نیز بر پایه کاوش و تجسس و کشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزا، موضوع پژوهش قرار دارد. مقصود از روش پژوهش علمی، پیروی از رویه منظم وسیستماتیکی می باشد که در جریان بهره گیری از روش‌های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش بایستی رعایت گردد. در واقع روش پژوهش علمی، شامل اندازه‌گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل معضلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار می باشد (کیقبادی و ستاری، 1354، ص20).

در این فصل به مطالعه روش و مراحل انجام پژوهش و معرفی مدل، متغیرهای پژوهش و روشهای آماری تحلیل داده ها پرداخته خواهد گردید.

 

3-2- روش پژوهش

روش پژوهش مجموعه ای از قواعد، ابزار و راههای قابل اطمینان و نظام یافته برای مطالعه واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات می باشد(خاکی، 1386).

این پژوهش از نظر روش پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی جای می گیرد. مطالعات توصیفی به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود می پردازد.

این پژوهش از نظر هدف پژوهش، در زمره پژوهش های کاربردی جای می گیرد. در این نوع پژوهش ها، هدف کشف دانش تازه ای می باشد که کاربرد مشخصی را درمورد فرآورده یا فرآیندی در واقعیت دنبال می کند. به عبارت دقیق تر، پژوهش کاربردی تلاشی برای پاسخی به یک معضل یا مشکل عملی می باشد که در دنیای واقعی هست. در پژوهش های کاربردی، نظریه ها یا اصولی که در پژوهش های پایه، تدوین     می شوند، برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار گرفته می شوند(خاکی، 1386).

مطالعه­ی حاضر به مطالعه اثر اجزای مختلف سیستم کنترل داخلی براثربخشی برنامه ریزی حسابرسی می پردازد. جهت دست یابی به هدف پژوهش، تعدای پرسشنامه طراحی وبراساس پاسخ حسابرسان دارای مجوزتحلیل می گردد.دراین مطالعه سه فرضیه بسط داده خواهد گردید.برای رسیدن به اهداف پژوهش حاضر و آزمون کردن فرضیه ها ی پژوهش دوآزمون انجام خواهدشد؛ یعنی تجزیه وتحلیل همبستگی جهت تعیین ارتباط بین متغیرها و رگرسیون همزمان برای تحلیل سوال پژوهش به مقصود تعیین سهم متغیرهای پیش بین بهره گیری شده می باشد.

 

3 -3 – فرضیه های پژوهش

با در نظر داشتن اهداف پژوهش، فرضیه های زیر مطرح می گردد تا اطلاعات بر مبنای آنها جمع آوری و سپس نسبت به آزمون فرضیه ها اقدام گردد.

فرضیه اصلی پژوهش : سیستم کنترل داخلی  دارای تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی می باشد .

فرضیه فرعی اول پژوهش: محیط کنترلی دارای تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی می باشد.

فرضیه فرعی دوم پژوهش:  ارزیابی ریسکدارای تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی می باشد.

فرضیه فرعی سوم پژوهش: فعالیتهای کنترلیدارای تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی می باشد.

 

34- قلمرو پژوهش

P قلمرو زمانی پژوهش

دوره زمانی پژوهش سال 1393 می باشد.

P قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش، اعضای جامعه حسابداران رسمی ایرا ن ( موسسات عضو جامعه ،اعضای جامعه شاغل در موسسات حسابرسی عضو و اعضای جامعه شاغل در سازمان حسابرسی )می باشد.

P قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش، در چارچوب فرضیه­های تدوین شده و محدود به مطالعه تاثیر اجزای کنترل داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی می باشد.

 

3-5- مدل تحلیلی پژوهش

دراین پژوهش برای پاسخ دادن به سئوال های پژوهش ویا آزمون فرضیه ها ، تشخیص متغیرها امری ضروری می باشد. دراین پژوهش دونوع متغیردرنظرگرفته شده می باشد.

الف) متغیرهای مستقل: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی می باشد که بعدازانتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق، مقادیری را می پذیرد تا تأثیرش برروی متغیر دیگر(متغیروابسته)نظاره شودبنابراین دراین پژوهش متغیرهای مستقل را همانگونه که درفرضیات پژوهش ذکرشده می باشد، می توان بعضی اجزاء کنترل داخلی(کنترل محیط، کنترل فعالیتهاوارزیابی ریسک) را نام برد.

ب) متغیروابسته: متغیری می باشد که تغییرات آن تحت تأثیرمتغیرمستقل قرارمی گیرد. براین اساس درپژوهش حاضرمتغیر وابسته اثربخشی برنامه حسابرسی می باشد که تحت تأثیرمتغیرهای مستقل قرارمی گیرد.

ارتباط ی خطی بین متغیروابسته ومتغیرمستقل به تبیین زیربیان میشود:

Y=a0 +β1×1+ β2×2+ β3×3+e

که:

Y: اثربخشی برنامه ی حسابرسی

X1: محیط کنترلی

X2: ارزیابی ریسک

X3: فعالیتهای کنترلی

A0: مقدارثابت

E: درصدخطا

قابل توجه اینکه این پژوهش بعضی از اجزای کنترل داخلی ازجمله نظارت وارتباط را صرفنظر کرده می باشد.

 

3-6- تعاریف عملیاتی

تعریف عملیاتی یعنی شکستن مفهوم به ابعاد و عناصر بطوریکه آن متغیر قابل اندازه گیری باشد ابعاد مفاهیم پژوهش به تبیین ذیل تعریف می گردد که با طرح پرسشنامه در طیف لیکرت کمی شده و قابل اندازه گیری می باشد.

محیط کنترلی

P برقراری اهمیت صداقت ورفتاراخلاقی

P ساختارسازمانی امن وایجادچارچوبی درآن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

P تفکیک وظایف انجام شده می باشد.

P اهداف روشن برای تمام اقدامات ومسئولیت کارکنان

P توجه و شیوه اجرایی مدیریت

P تعیین اختیار و مسئولیت

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

 

مطالعه تأثیر کنترل داخلی براثربخشی برنامه ی حسابرسی

اهداف فرعی

1- مطالعه تأثیر محیط کنترلی(بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی) براثربخشی برنامه حسابرسی.

2- مطالعه تأثیر فعالیتهای کنترلی (بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی)براثربخشی برنامه حسابرسی.

3- مطالعه تأثیر ارزیابی ریسک (بعنوان جزئی از سیستم کنترل داخلی) براثربخشی برنامه حسابرسی.

پایان نامه مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران 

پایان نامه مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری