اختلال خلقی یا بیماری عاطفی چیست؟ ( قسمت اول ) | بیماری

No Comments

گروهی از ناراحتیا و بیماریای روانی رو مشکلات خلقی می گن. تقریباً این نوع مشکلات و مشکلات روانی از شایعترین شکلای جور واجور ناراحتیای روانیه که در تموم سنین دیده می شه . این مشکلات روانی ممکنه از ناچیز ترین شکل اون مثلاً یه نوع افسردگی خیلی ساده و جزئی و گذرا باشه یا از نوع حالتای خیلی شدید ، پیشرفته ، طولانی و برگشت کننده. این گروه از بیماریای روانی ممکنه با دلیل شناخته شده و معلوم عارض شه. مانند افسردگیای شدید به دنبال از دست دادن عزیزان یا اتفاقات بد و یا ورشکستگیای مالی.

 افسردگی (Depression) ، اضطراب (Anxiety ) ، مشکلات دو قطبی (Bipolar disorder)،  خـُلق متغیر و دپرس و یا خوشحال.

ً خـُلق در افراد سالم و نرمال ، در حالت عادی و طبیعی قابل کنترل به وسیله خود فرده  ولی اگه خُـلق به وسیله  شخص ، غیر قابل کنترل باشه تغییر خلق عارض می شه . اگه خلق بالاتر از حد متعادل بره حالت سرخوشی ، و اگه از حد متعادل پایین تر بیاد افسردگی عارض می شه . پس شخص عادی قادر به کنترل احساسات خوده ولی فرد مریض، اختیار و کنترل بر احساسات خود نداره.

البته ممکنه نشونه هایی که در افزایش خلق یعنی حالات سرخوشی ، و نشونه هایی که در کاهش خلق یا افسردگی ذکر شد تو یه فرد ، در دوران جور واجور زندگی مشاهده شه که این دو گروه ، علائم هم زمان نمی باشن . ممکنه هر تعداد از علائم در دوره ای مخصوص به خود ، در فرد ظاهر شه یعنی تعدادی از علائم ، مربوط به بالا بودن خـُلق در حالت سرخوشی ، و گروهی از علائم مربوط به پایین بودن خلق یا حالت افسردگی در فرد مشاهده شه واگر در فردی این حالات به تناوب عارض شه و برگشت کننده باشه این حالت رو مشکل خـُلقی دو قطبی – یا خـُلق دوره ای می گن که مرحله شدید اونو در گذشته "جنون دوره ای" می گفتن .

 

اندازه گسترش مشکلات خلقی
مشکلات خلقی مخصوصا افسردگی ، از شایعترین بیماریای روانیه ، طوری که احتمال بروز اون واسه خانوما حدود ۲۰%  و واسه آقایون ۱۰%  است و احتمال بروز نوع دو قطبی واسه مردها و زنا در حدود ۱% است . البته در خانوما کمی بیشتر از آقایانه. از نظر ارثی در خونواده هایی که یکی از بستگان اونا دچار این مریضی هستن، احتمال بروز اون بیشتر می شه. در دوقلوها و مخصوصا در دوقلوهای یه تخمی این احتمال بیشتر می شه. اگه یکی از والدین ، گرفتار به مریضی مشکل خلقی باشه احتمال بروز در هر کدوم از فرزندان  اونا ۲۷% است و اگه، هم پدر و هم مادر گرفتار باشن این اندازه حدوداً به دو تا سه برابر زیاد می شه.
دلیل شناسی
دلیل رو در این مریضی ، نظریه های بیولوژیک ذکر می کنن که خود شامل عامل ارث مثل بیشتر بیماریا  و عامل روانی اجتماعی ، مشکلات بیوشیمیاییه ؛ مثلاً مشکل در ترشح  بعضی از ترشحات سلولای عصبی مغز که در آخر و فواصل اتصالات اونا هست . این ترشحات عامل اصلی نقل و انتقال پیاما و تحریکات عصبی از رشته های عصبیه مانند ترشح  نوراپی نفرین و سروتونین . بیشتر از همه ، این دو عامل در فیزیوپاتولوژی مشکلات خلقی مطرحه ، طوری که بیماران دپرس دچار کمبود نسبی سروتونین مغز هستن. از دیگر مسائل تحریک کننده مشکلات خلق ، تعادل آب و الکترولیتا هستش. از عوامل دیگه ، مشکلات عصبی – غددیه که به وجود اومده به وسیله ناهنجاریای قسمتایی از مغزه.

شکلای جور واجور مشکلات خلقی یا بیماریای عاطفی:
مشکلات خلقی یا بیماریای عاطفی بسته به نوع و شدت علائم ، به نوعای جورواجور تقسیم بندی می شن که عبارت ان از :
الف : مشکلات خلقی از نوع دو قطبی که در گذشته اونو جنون دوره ای می نامیدن.
این مریضی همونجوریکه از اسم اون مشخص می شه از دو حالت یا دو دوره تشکیل می شه . هر دوره از مریضی ، درمان خاص و مربوط به خود رو داره. کلا در این مریضی دو گروه علائم دیده می شه.  یکی علائم مربوط به دوره افسردگی و دیگری دوره مربوط به افزایش یا بالا رفتن خلق و یا حالات مانیا (Mania) . البته گاه ممکنه در فاز مانیا علائم دوره افسردگی به طور ناچیز و کوتاه مدت و گذرا دیده شه ولی ً دراین دوره از مریضی ، خلق مریض بالاس.
ادامه داره …

در قسمت بعد به معرفی علائم مربوط به دوره افسردگی یا کاهش خُلق و دوره افزایش خلق می پردازیم.
تبیان

 افسردگی (Depression) ، اضطراب (Anxiety ) ، مشکلات دو قطبی (Bipolar disorder)،  خـُلق متغیر و دپرس و یا خوشحال.

ً خـُلق در افراد سالم و نرمال ، در حالت عادی و طبیعی قابل کنترل به وسیله خود فرده  ولی اگه خُـلق به وسیله  شخص ، غیر قابل کنترل باشه تغییر خلق عارض می شه . اگه خلق بالاتر از حد متعادل بره حالت سرخوشی ، و اگه از حد متعادل پایین تر بیاد افسردگی عارض می شه . پس شخص عادی قادر به کنترل احساسات خوده ولی فرد مریض، اختیار و کنترل بر احساسات خود نداره.

البته ممکنه نشونه هایی که در افزایش خلق یعنی حالات سرخوشی ، و نشونه هایی که در کاهش خلق یا افسردگی ذکر شد تو یه فرد ، در دوران جور واجور زندگی مشاهده شه که این دو گروه ، علائم هم زمان نمی باشن . ممکنه هر تعداد از علائم در دوره ای مخصوص به خود ، در فرد ظاهر شه یعنی تعدادی از علائم ، مربوط به بالا بودن خـُلق در حالت سرخوشی ، و گروهی از علائم مربوط به پایین بودن خلق یا حالت افسردگی در فرد مشاهده شه واگر در فردی این حالات به تناوب عارض شه و برگشت کننده باشه این حالت رو مشکل خـُلقی دو قطبی – یا خـُلق دوره ای می گن که مرحله شدید اونو در گذشته "جنون دوره ای" می گفتن .

 

اندازه گسترش مشکلات خلقی
مشکلات خلقی مخصوصا افسردگی ، از شایعترین بیماریای روانیه ، طوری که احتمال بروز اون واسه خانوما حدود ۲۰%  و واسه آقایون ۱۰%  است و احتمال بروز نوع دو قطبی واسه مردها و زنا در حدود ۱% است . البته در خانوما کمی بیشتر از آقایانه. از نظر ارثی در خونواده هایی که یکی از بستگان اونا دچار این مریضی هستن، احتمال بروز اون بیشتر می شه. در دوقلوها و مخصوصا در دوقلوهای یه تخمی این احتمال بیشتر می شه. اگه یکی از والدین ، گرفتار به مریضی مشکل خلقی باشه احتمال بروز در هر کدوم از فرزندان  اونا ۲۷% است و اگه، هم پدر و هم مادر گرفتار باشن این اندازه حدوداً به دو تا سه برابر زیاد می شه.
دلیل شناسی
دلیل رو در این مریضی ، نظریه های بیولوژیک ذکر می کنن که خود شامل عامل ارث مثل بیشتر بیماریا  و عامل روانی اجتماعی ، مشکلات بیوشیمیاییه ؛ مثلاً مشکل در ترشح  بعضی از ترشحات سلولای عصبی مغز که در آخر و فواصل اتصالات اونا هست . این ترشحات عامل اصلی نقل و انتقال پیاما و تحریکات عصبی از رشته های عصبیه مانند ترشح  نوراپی نفرین و سروتونین . بیشتر از همه ، این دو عامل در فیزیوپاتولوژی مشکلات خلقی مطرحه ، طوری که بیماران دپرس دچار کمبود نسبی سروتونین مغز هستن. از دیگر مسائل تحریک کننده مشکلات خلق ، تعادل آب و الکترولیتا هستش. از عوامل دیگه ، مشکلات عصبی – غددیه که به وجود اومده به وسیله ناهنجاریای قسمتایی از مغزه.

شکلای جور واجور مشکلات خلقی یا بیماریای عاطفی:
مشکلات خلقی یا بیماریای عاطفی بسته به نوع و شدت علائم ، به نوعای جورواجور تقسیم بندی می شن که عبارت ان از :
الف : مشکلات خلقی از نوع دو قطبی که در گذشته اونو جنون دوره ای می نامیدن.
این مریضی همونجوریکه از اسم اون مشخص می شه از دو حالت یا دو دوره تشکیل می شه . هر دوره از مریضی ، درمان خاص و مربوط به خود رو داره. کلا در این مریضی دو گروه علائم دیده می شه.  یکی علائم مربوط به دوره افسردگی و دیگری دوره مربوط به افزایش یا بالا رفتن خلق و یا حالات مانیا (Mania) . البته گاه ممکنه در فاز مانیا علائم دوره افسردگی به طور ناچیز و کوتاه مدت و گذرا دیده شه ولی ً دراین دوره از مریضی ، خلق مریض بالاس.
ادامه داره …

در قسمت بعد به معرفی علائم مربوط به دوره افسردگی یا کاهش خُلق و دوره افزایش خلق می پردازیم.
تبیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *