تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

3-2-2 اهداف خصوصی سازی

خصوصی سازی می تواند اهداف متعدد و گوناگونی مطابق با خصوصیات هر کشور داشته باشد . به بیانی دیگر در هر کشور با در نظر داشتن راهبردهای اقتصادی و اهداف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اهداف خاصی از خصوصی سازی پیگیری و اجرا می گردد. بطور کلی مهمترین هدفهایی که برای خصوصی سازی در تقریبا تمام کشورها در نظر گرفته شده، در برگیرنده مواردی مانند افزایش رقابت و بهبود کارایی، کاهش تأثیر مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی، تقلیل هزینه های دولت و توسعه بازار سرمایه داخلی می باشد. بطور کلی اهداف خصوصی سازی را می توان به سه دسته تقسیم بندی نمود (ابوالحسنی، 1389، 12)1:

1) اهداف اقتصادی شامل:

 • افزایش راندمان
 • توسعه بازار اقتصاد آزاد
 • تقویت بازار سرمایه
 • افزایش درآمدهای ارزی

2) اهداف مالی

 • تامین درآمد برای پرداختهای دولت

3) اهداف اجتماعی

 • مردمی کردن سرمایه یا تقسیم سرمایه بین مردم

 

4-2-2 روشهای خصوصی سازی

اگرچه بعضی از کشورهای عضو بلوک شرق سابق، اکثرا به علت شرایط ویژه اقتصادی و سیاسی به واگذاری دسته جمعی بسیاری از مؤسسات دولتی پرداختند، اما تجربه موفق کشورهای دیگر حاکی از آن می باشد که هر واحد قابل واگذاری بایستی به تنهایی مورد مطالعه قرار گرفته و روش خصوصی سازی ویژه آن واحد تعیین گردد. علیرغم روشهای متفاوت موجود، یک دولت ممکن می باشد تصمیم بگیرد که از فروش کامل یک مؤسسه خودداری کند و فقط بخشی از آن را واگذار نماید. همچنین ممکن می باشد شرکتهای دولتی را به فروش نرساند بلکه انحصار موجود را از بین برده و اجازه دهد تا سرمایه های بخش خصوصی نیز در این زمینه فعال شوند که بدین ترتیب سهم دولت کاهش خواهد پیدا نمود (فرج پور سرایی، 1386، 24)2.

به هر ترتیب روشهای رایج واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی که هر کدام اهداف خاصی را نشانه گیری می کند و به نوبه خود می تواند تاثیرات متفاوتی بر وضعیت اقتصادی بگذارد، به تبیین زیر می باشد (ابوالحسنی، 1389، 13)3:

 • عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به مردم از طریق بورس.
 • عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروههای خاص از طریق مذاکره و یا مزایده.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • فروش دارائیهای واحد دولتی.
 • تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر.
 • جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی.
 • فروش واحد دولتی به مدیران و یا کارکنان واحد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش :

از آنجائیکه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این پژوهش نیز با در نظر داشتن موضوع پژوهش که به مطالعه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می پردازد، اهدافی به تبیین ذیل مد نظر می باشد:

1-6-1- اهداف کلی

–   کمک به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشکالات احتمالی موجود در فرآیند

خصوصی سازی .

–   کمک به تبیین جوانب تصمیمات کلان اقتصادی با در نظر داشتن واقع شدن وضعیت اقتصادی کشور در

شرایط گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی .

2-6-1- اهداف ویژه

اهداف ویژه پژوهش به تبیین ذیل اظهار می گردد:

 • کمک به مدیران ارشد شرکت سهامی آلومینیوم ایران در برنامه ریزی، شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی و بهبود بیش از پیش شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی).
 • کمک به سهامداران و مالکان فعلی شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب .

پایان نامه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم

پایان نامه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم

پایان نامه - تز - رشته حسابداری