شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

روش و ابزار گردآوری داده ها

اطلاعات و داده های این پژوهش به دو روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده می باشد . از روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات به مقصود تدوین ادبیات پژوهش و تنظیم فصل دوم بهره گیری شده می باشد و برای جمع آوری داده های مورد نیاز از روش میدانی بهره گیری شده و محقق با بهره گیری از پرسشنامه و توزیع آن در عرصه و میدان تحقق به جمع آوری داده ها اقدام نموده می باشد

هر پدیده­ای از نظر کمی و کیفی ویژگی­هایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگی­ها به ماهیت و نحوه دستیابی به آنها وابسته می باشد؛ این پدیده­ها به عنوان متغیر در طول زمان دچارتحول و دگرگونی می­گردند. هدف از هر پژوهش اعم از توصیفی یا تبیینی دستیابی به اطلاعات در مورد این تغییرات می باشد .

یافتن پاسخ و راه حل برای مسأله انتخاب شده در هر پژوهش مستلزم دست یافتن به داده­هایی می باشد که از طریق آنها بتوان فرضیه­هایی را که به عنوان پاسخ­های احتمالی و موقتی برای حل مسأله پژوهش مطرح شده­اند را آزمون نمود  (خاکی، ۱۳۸۶،ص۱۵۹).

در این پژوهش نیز به اقتضای ماهیت ، عمده ترین ابزار گردآوری اطلاعات ، پرسشنامه استاندارد بوده می باشد ، پرسشنامه مورد بهره گیری شامل  21 سؤال می باشد که از مقاله کلیدی اقتباس شده و نحوه امتیاز دهی با بهره گیری از مقیاس پنج گانه لیکرت بوده برای سوالات کنترل داخلی و مقیاس سه گانه برای سوالات برنامه حسابرسی و گزینه های ( الف ) تا ( ه ) مندرج در هر پرسش به ترتیب ۱ تا ۵ امتیاز را داشته می باشد.

اطلاعات مربوط به پرسشنامه با در نظر داشتن متغیرهای پژوهش به تبیین ذیل می باشد :

 

 

 

 

 

جدول(3ـ3)  متغیر ها ، معیارها و ارزش معیار سؤالات پرسشنامه

متغیر ها تعداد سؤالات ( معیار ها ) ارزش معیار ها
محیط کنترلی 6 ۱،۲،۳،۴،۵
فعالیتهای کنترلی 5 ۱،۲،۳،۴،۵
ارزیابی ریسک 6 ۱،۲،۳،۴،۵
برنامه حسابرسی 4 1.2.3

 

3-10- ویژگی های فنی ابزار پژوهش

3-10-1- روایی ابزار پژوهش

روایی به معنای صحیح و درست بودن می باشد ، مقصود از روایی آن می باشد که وسیله اندازه گیری بتواند ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد ، اهمیت روایی از آن جهت می باشد که اندازه گیری های نا مناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد . اعتبار در اصل به صحت و درستی اندازه گیری محقق بر می گردد ( خاکی ،۱۳۸۲ ،ص ۲۸۸ ).

جهت تعیین روایی ابزار پژوهش ، سؤالات پرسشنامه براساس مدل تحلیل پژوهشبررسی  ادبیات پژوهش تعیین شده و از پرسشنامه استاندارد بهره گیری شده و سپس به تأیید استادان راهنما و مشاور و کارشناسان رسیده می باشد.

3-10-2- پایایی ابزار پژوهش

«پایایی بدین معنا می باشد که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله تحت شرایط یکسان و مشابه دوباره اندازه بگیریم نتایج حاصله تا چه حد مشابه ،دقیق و قابل اعتماد می باشد،و بطور ساده تر یعنی ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه  اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد.»( خاکی ،۱۳۸۲ ،ص297).

برای سنجش پایایی ابزار پژوهش ،معروفترین ابزاری که مورد بهره گیری اکثر پژوهشگران قرار می گیرد اندازه آلفای کرونباخ مربوط به پرسش های های موجود  در پرسشنامه و یک آلفای کلی برای ابزار گردآوری می باشد،که این معیار توسط  نرم افزار SPSSبه راحتی قابل محاسبه می باشد.برای محاسبه آلفای کرونباخ از فرمول زیر بهره گیری می گردد.

برای مطالعه پایایی ، محقق تعداد30پرسشنامه را توزیع و پس از جمع آوری ، اقدام به محاسبه ضریب آلفای کرونباخ با بهره گیری از نرم افزار SPSS  برای پرسشنامه مورد نظر نمود که نتایج به تفکیک هر یک از متغیر ها به تبیین جدول(3ـ4 )حاصل گردید.

جدول(3-4) پایایی ابزار اندازه گیری

نام متغیّر تعداد پرسش ها مقدار آلفا ( α )
محیط کنترلی 6 0.89
فعالیتهای کنترلی 5 0.84
ارزیابی ریسک 6 .0.79
برنامه حسابرسی 4 0.74

 

اندازه پایایی آزمون جهت مجموعه سؤالات پرسشنامه برابر 70 درصد محاسبه گردید که با در نظر داشتن اندازه نوسانات آلفای کرونباخ که بین صفر  تا یک بوده و عدد بیشتر از ۷۰ درصد بیانگر سطح مطلوبی از پایایی می باشد ، می توان گفت که سؤالات پرسشنامه به اندازه قابل قبولی توانسته موضوع مورد بحث را اندازه گیری کند . لذا ابزار پژوهش از پایایی خوب و قابل قبولی برخوردار بوده می باشد .

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

 

مطالعه تأثیر کنترل داخلی براثربخشی برنامه ی حسابرسی

اهداف فرعی

1- مطالعه تأثیر محیط کنترلی(بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی) براثربخشی برنامه حسابرسی.

2- مطالعه تأثیر فعالیتهای کنترلی (بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی)براثربخشی برنامه حسابرسی.

3- مطالعه تأثیر ارزیابی ریسک (بعنوان جزئی از سیستم کنترل داخلی) براثربخشی برنامه حسابرسی.

پایان نامه مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران 

پایان نامه مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری