مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

اکبری(1378)،به مطالعه ارتباط محدودیت زمانی و ساختار برنامه حسابرسی بر عملکرد و اجرای حسابرسی پرداخت و اظهار نمود که افزایش محدودیت زمانی،منجر به کاهش کارایی و اثربخشی ساختار برنامه ای می گردد.

قدیمی(1383)، استانداردهای حسابرسی تدوین شده توسط انجمن های حرفه ای معتبر خارجی و نشریات داخلی در خصوص کنترلهای داخلی را مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسید که استانداردهای حسابرسی ایران به مقصود ارزیابی اثربخشی کنترلهای داخلی و برنامه حسابرسی کافی نیست.

حساس یگانه و رحیمیان(1386)، به مطالعه توجیح تصمیمات دربرنامه ریزی حسابرسی پرداخته اند دراین مقاله اظهار شده می باشد که حسابرسان پس از نظاره ی نوسان های غیرمنتظره درتوضیحات دریافت شده ازمدیریت واحد مورد رسیدگی، درمورد ی تجدید نظر دربرنامه حسابرسی وتوجیهات مستندسازی شده درکاربرگ های حسابرسی برای برنامه ریزی تصمیم گیری میکنند. از آنجا که اغلب تعیین درستی تصمیمات گرفته شده برای برنامه ریزی حسابرسی کار مشکلی می باشد لذا توجیه چنین تصمیماتی برای قضاوت درمورد کیفیت حسابرسی اهمیت زیادی دارد دراین مورد این موضوع اهمیت دارد که آیا انتظارفرایند مطالعه،کیفیت توجیهات حسابرسی را افزایش میدهد وروی اطلاعات مورد بهره گیری دراین توجیحات تأثیرمی گذارد.

ودیعی و کوچکی(1387)، با ارزیابی اثربخشی نظام کنترلهای داخلی از دیدگاه حسابرسان مستقل و تاثیر آن بر فرایند برنامه حسابرسی به این نتیجه رسید که سیستم کنترل داخلی شرکتها به مقصود دستیابی به اهداف واحد اقتصادی، فاقد اثربخشی کافی می باشد و ارزیابی حسابرسان مستقل از این کنترلها برای اجرای عملیات حسابرسی در شرکتها تاثیر گذار نیست.

انصاری و شفیعی(1388)، به مطالعه تأثیرمتغیرهای حسابرسی داخلی بربرنامه حسابرسی پرداخته اند،وبه این نتیجه دست یافته اند که در هر سازمان، مدیریت مسئولیت سیستم کنترل داخلی را به عهده دارد.زیرا پاسخ انگاری خواستگاه آن تکریم به حقوق انسانهاست درزمینه ها وسطوح مختلف مطرح می باشد ویکی ازمهمترین کنترلهای داخلی که امروزه دراکثرکشورهای پیشرفته وشرکتهای بزرگ مورد بهره گیری قرار   می گیرد، حسابرسی داخلی می باشد.که می تواند تأثیرهای قابل ملاحظه ای دربرآوردن نیازهای بهره گیری کنندگان ازنتایج حاصل ازعملیاتش بگذارد.یکی ازمهمترین بهره گیری کنندگان ازنتایج کارحسابرسان داخلی حسابرسان مستقل هستند که درصورت کسب شناخت کافی وتصمیم به اتکاء به کارآنان،جنبه های مختلفی از عملیات حسابرسی مستقل تحت تأثیرقرارمی گیرد، یکی ازجنبه هابرنامه حسابرسی می باشد که خود شامل قسمتهای مختلفی میشود دراین پژوهش کوشش براین گردید تا با بهره گیری ازروش توصیفی تحلیلی نوع تغییرات ایجادشده ودلیل این تغییرات تعیین گردد نتایج این پژوهش نشان میدهد که حسابرسان مستقل برنتایج حاصل ازکارحسابرسان داخلی اتکا می کنند واین اتکامنجربه کاهش بودجه های زمانی وریالی دربرنامه حسابرسی میشود.

2-23- اختصار فصل

فصل دوم پژوهش به مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختصاص دارد. در این فصل آغاز به تشریح مفاهیم مربوط به متغیرهای پژوهش(کنترلهای داخلی،محیط کنترلی،ارزیابی ریسک،فعالیتهای کنترلی ،برنامه حسابرسی) و چارچوب نظری پژوهش که تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته را نشان می دهد ارائه، و در ادامه به پژوهش های صورت گرفته در داخل و خارج از کشور در ارتباط با موضوع پژوهش تصریح شده می باشد.

 

فصل سوم

روش‌ اجرای پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1-مقدمه

پس از اینکه پژوهشگر در فرآیند پژوهش با چارچوب نظری پیرامون موضوع پژوهش آشنا گردید و پژوهش‌های مرتبط با موضوع را مورد مطالعه قرار داد، خواهد توانست با دیدگاهی وسیع‏تر و ابعادی جدیدتر به موضوع پژوهش خود بپردازد. بر این مبنا خواهد توانست بر اساس چارچوب نظری پژوهش و روش‌های به کار گرفته شده در پژوهش‌های قبلی، روش مناسب را انتخاب و به نتایج بهتری دست یابد. روش پژوهش یکی از مراحل بسیار مهم در انجام پژوهش‌های علمی می باشد و روش شناختی درست پژوهش، موجب به کارگیری ابزار و روش‌های معتبر در فرآیند مطالعه واقعیت‌ها، کشف مجهولات و حل معضلات خواهد گردید

پایه هر علمی، روش شناخت آن می باشد و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی با روش شناختی مبتنی می باشد که در آن علم بکار میرود (عزتی،1379،ص20). هدف از هر نوع مطالعه و پژوهش علمی کشف حقیقت می باشد. حقیقت نیز بر پایه کاوش و تجسس و کشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزا، موضوع پژوهش قرار دارد. مقصود از روش پژوهش علمی، پیروی از رویه منظم وسیستماتیکی می باشد که در جریان بهره گیری از روش‌های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش بایستی رعایت گردد. در واقع روش پژوهش علمی، شامل اندازه‌گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل معضلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار می باشد (کیقبادی و ستاری، 1354، ص20).

در این فصل به مطالعه روش و مراحل انجام پژوهش و معرفی مدل، متغیرهای پژوهش و روشهای آماری تحلیل داده ها پرداخته خواهد گردید.

 

3-2- روش پژوهش

روش پژوهش مجموعه ای از قواعد، ابزار و راههای قابل اطمینان و نظام یافته برای مطالعه واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات می باشد(خاکی، 1386).

این پژوهش از نظر روش پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی جای می گیرد. مطالعات توصیفی به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود می پردازد.

این پژوهش از نظر هدف پژوهش، در زمره پژوهش های کاربردی جای می گیرد. در این نوع پژوهش ها، هدف کشف دانش تازه ای می باشد که کاربرد مشخصی را درمورد فرآورده یا فرآیندی در واقعیت دنبال می کند. به عبارت دقیق تر، پژوهش کاربردی تلاشی برای پاسخی به یک معضل یا مشکل عملی می باشد که در دنیای واقعی هست. در پژوهش های کاربردی، نظریه ها یا اصولی که در پژوهش های پایه، تدوین     می شوند، برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار گرفته می شوند(خاکی، 1386).

مطالعه­ی حاضر به مطالعه اثر اجزای مختلف سیستم کنترل داخلی براثربخشی برنامه ریزی حسابرسی می پردازد. جهت دست یابی به هدف پژوهش، تعدای پرسشنامه طراحی وبراساس پاسخ حسابرسان دارای مجوزتحلیل می گردد.دراین مطالعه سه فرضیه بسط داده خواهد گردید.برای رسیدن به اهداف پژوهش حاضر و آزمون کردن فرضیه ها ی پژوهش دوآزمون انجام خواهدشد؛ یعنی تجزیه وتحلیل همبستگی جهت تعیین ارتباط بین متغیرها و رگرسیون همزمان برای تحلیل سوال پژوهش به مقصود تعیین سهم متغیرهای پیش بین بهره گیری شده می باشد.

 

3 -3 – فرضیه های پژوهش

با در نظر داشتن اهداف پژوهش، فرضیه های زیر مطرح می گردد تا اطلاعات بر مبنای آنها جمع آوری و سپس نسبت به آزمون فرضیه ها اقدام گردد.

فرضیه اصلی پژوهش : سیستم کنترل داخلی  دارای تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی می باشد .

فرضیه فرعی اول پژوهش: محیط کنترلی دارای تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی می باشد.

فرضیه فرعی دوم پژوهش:  ارزیابی ریسکدارای تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی می باشد.

فرضیه فرعی سوم پژوهش: فعالیتهای کنترلیدارای تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

 

مطالعه تأثیر کنترل داخلی براثربخشی برنامه ی حسابرسی

اهداف فرعی

1- مطالعه تأثیر محیط کنترلی(بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی) براثربخشی برنامه حسابرسی.

2- مطالعه تأثیر فعالیتهای کنترلی (بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی)براثربخشی برنامه حسابرسی.

3- مطالعه تأثیر ارزیابی ریسک (بعنوان جزئی از سیستم کنترل داخلی) براثربخشی برنامه حسابرسی.

پایان نامه مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران 

پایان نامه مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری