مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

قلمرو پژوهش

P قلمرو زمانی پژوهش

دوره زمانی پژوهش سال 1393 می باشد.

P قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش، اعضای جامعه حسابداران رسمی ایرا ن ( موسسات عضو جامعه ،اعضای جامعه شاغل در موسسات حسابرسی عضو و اعضای جامعه شاغل در سازمان حسابرسی )می باشد.

P قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش، در چارچوب فرضیه­های تدوین شده و محدود به مطالعه تاثیر اجزای کنترل داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی می باشد.

 

3-5- مدل تحلیلی پژوهش

دراین پژوهش برای پاسخ دادن به سئوال های پژوهش ویا آزمون فرضیه ها ، تشخیص متغیرها امری ضروری می باشد. دراین پژوهش دونوع متغیردرنظرگرفته شده می باشد.

الف) متغیرهای مستقل: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی می باشد که بعدازانتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق، مقادیری را می پذیرد تا تأثیرش برروی متغیر دیگر(متغیروابسته)نظاره شودبنابراین دراین پژوهش متغیرهای مستقل را همانگونه که درفرضیات پژوهش ذکرشده می باشد، می توان بعضی اجزاء کنترل داخلی(کنترل محیط، کنترل فعالیتهاوارزیابی ریسک) را نام برد.

ب) متغیروابسته: متغیری می باشد که تغییرات آن تحت تأثیرمتغیرمستقل قرارمی گیرد. براین اساس درپژوهش حاضرمتغیر وابسته اثربخشی برنامه حسابرسی می باشد که تحت تأثیرمتغیرهای مستقل قرارمی گیرد.

ارتباط ی خطی بین متغیروابسته ومتغیرمستقل به تبیین زیربیان میشود:

Y=a0 +β1×1+ β2×2+ β3×3+e

که:

Y: اثربخشی برنامه ی حسابرسی

X1: محیط کنترلی

X2: ارزیابی ریسک

X3: فعالیتهای کنترلی

A0: مقدارثابت

E: درصدخطا

قابل توجه اینکه این پژوهش بعضی از اجزای کنترل داخلی ازجمله نظارت وارتباط را صرفنظر کرده می باشد.

 

3-6- تعاریف عملیاتی

تعریف عملیاتی یعنی شکستن مفهوم به ابعاد و عناصر بطوریکه آن متغیر قابل اندازه گیری باشد ابعاد مفاهیم پژوهش به تبیین ذیل تعریف می گردد که با طرح پرسشنامه در طیف لیکرت کمی شده و قابل اندازه گیری می باشد.

محیط کنترلی

P برقراری اهمیت صداقت ورفتاراخلاقی

P ساختارسازمانی امن وایجادچارچوبی درآن

P تفکیک وظایف انجام شده می باشد.

P اهداف روشن برای تمام اقدامات ومسئولیت کارکنان

P توجه و شیوه اجرایی مدیریت

P تعیین اختیار و مسئولیت

 

ارزیابی ریسک

P برآورد موانع درموجود در راستای دستیابی به اهداف شرکت

P مطالعه مفهوم ریسکهای مرتبط با گزارشگری مالی

P تعیین دامنه ی حسابرسی داخلی مناسب

P فرایند شناسایی و برخورد با خطرهای تجاری و نتایج آنها

P در نظر داشتن ریسک سوءاستفاده های احتمالی و تقلب از طریق کامپیوتر

P برخورداری حسابرسان داخلی از ویژگیهای مناسب مانند صلاحیت حرفه ای ، مراقبت حرفه­ای،  بیطرفی و استقلال

 

فعالیتهای کنترلی

P توصیف سیاستها وروشهای همه ی عملکردها وسمت ها

P مطالعه و ارزیابی سیستم کنترل داخلی به صورت دوره ای

P داشتن سیستم حسابداری یکپارچه

P درک اساسی از عملکرد سیستم های کامپیوتری مورد بهره گیری شرکت ونرم افزارهای آن و آشنایی با   تکنیک های پردازش داده ها

P کنترل خط مشی ها و روشهای بکارگرفته شده برای اطمینان از اجرای دستورهای مدیریت

 

برنامه حسابرسی

P پایایی برنامه حسابرسی

P پیشنهادمقدارهایی که بایستی آزمایش گردد

P پیشنهاد زمانبندی آزمایش

P پیشنهادجزئیات برنامه حسابرسی

 

3-7- متغیرهای پژوهش

متغیرها یکی از عناصر اصلی پژوهش می باشند. متغیر به ویژگی، صفت یا عاملی اطلاق می گردد که بین افراد جامعه مشترک بوده و می تواند مقادیر کمی و ارزشهای متفاوتی داشته باشد. متغیر چیزی می باشد که می تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولا چیزی می باشد کهمی تواند ارزشهای عددیمتفاوتی را بپذیرد(خاکی، 1386).

الف) متغیرهای مستقل: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی می باشد که بعدازانتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق، مقادیری را می پذیردتا تأثیرش برروی متغیر دیگر(متغیروابسته)نظاره شودبنابراین دراین پژوهش متغیرهای مستقل را همانگونه که درفرضیات پژوهش ذکرشده می باشد، می توان بعضی اجزاء کنترل داخلی(محیط کنترلی، کنترل فعالیتهاوارزیابی ریسک) را نام برد.

ب) متغیروابسته: متغیری می باشد که تغییرات آن تحت تأثیرمتغیرمستقل قرارمی گیرد. براین اساس درپژوهش حاضرمتغیر وابسته اثربخشی برنامه حسابرسی می باشد که تحت تأثیرمتغیرهای مستقل قرارمی گیرد.

 

3-8- جامعه و نمونه آماری

یک جامعۀ آماری عبارت می باشد ازمجموعه ای ازافراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند.صفت مشترک صفتی می باشد که بین همۀ عناصر جامعه ی آماری مشترک ومتمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه حسابرسان ارشدو بالاترشاغل درسازمان حسابرسی وحسابرسان عضوانجمن حسابداران خبره ایران می باشد.

 

جدول(3-1) اطلاعات جامعه آماری بر حسب نوع عضویت

نوع عضویت تعداد
موسسات عضو جامعه 230
اعضای جامعه شاغل در موسسات حسابرسی عضو 97
اعضای جامعه شاغل در سازمان حسابرسی 257
کل 584

 

در این پژوهش از نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای سادهاستفاده شده می باشد. نمونه گیری تصادفی، روشی برای انتخاب بخشی از جامعه یا کل، به گونه ای که همه نمونه های ممکن که دارای تعداد ثابت n هستند برای انتخاب شدن احتمال یکسان داشته باشند. (کرلینجر، 1374،ص 188).

به مقصود تعیین حجم نمونه در این پژوهش با در نظر داشتن محدود بودن حجم نمونه و اطلاعات موجود، از فرمول کوکران بهره گیری شده می باشد؛

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

 

مطالعه تأثیر کنترل داخلی براثربخشی برنامه ی حسابرسی

اهداف فرعی

1- مطالعه تأثیر محیط کنترلی(بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی) براثربخشی برنامه حسابرسی.

2- مطالعه تأثیر فعالیتهای کنترلی (بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی)براثربخشی برنامه حسابرسی.

3- مطالعه تأثیر ارزیابی ریسک (بعنوان جزئی از سیستم کنترل داخلی) براثربخشی برنامه حسابرسی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران 

پایان نامه مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری