مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژ‌گیهای اجزای دستی و خود کار کنترلهای داخلی مربوط به برآورد خطر توسط حسابرس

بیشتر واحدهای تجاری از سیستمهای فناوری اطلاعات برای گزارشگری مالی و اهداف عملیاتی بهره گیری می‌کنند. اما، حتی در مواردی که از فناوری اطلاعات بطور گسترده بهره گیری می گردد، عناصری دستی در سیستمها وجود خواهد داشت. توازن بین اجزای دستی و خودکار، متفاوت می باشد. در بعضی موارد، به ویژه در واحدهای کوچکتر و با پیچیدگی کمتر، سیستمها اساساً دستی می باشد. در دیگر موارد، اندازه خودکار بودن سیستمها از این لحاظ متفاوت می باشد که بعضی سیستمها اساساً خودکار می باشد و عناصر دستی اندکی دارد و سایر سیستمها، حتی در همان واحد تجاری، اساساً دستی می باشد. درنتیجه، ساختار کنترلهای داخلی یک واحد مورد رسیدگی احتمالاً شامل عناصری دستی و خودکار می باشد که ویژگیهای آن، به برآورد خطر توسط حسابرس و روشهای حسابرسی لازم مبتنی ‌بر آن، مربوط می گردد.

بهره گیری از عناصر دستی یا خودکار در کنترلهای داخلی، بر چگونگی شروع، ثبت، پردازش و گزارش معاملات نیز اثر می‌گذارد. کنترلها در سیستم دستی ممکن می باشد شامل روشهایی زیرا تصویب و مطالعه فعالیتها و مغایرت‌گیری و پیگیری اقلام باز باشد. از سوی دیگر، واحد مورد رسیدگی ممکن می باشد برای شروع، ثبت، پردازش و گزارش معاملات از روشهای خودکار بهره گیری کند که در این صورت، سوابق الکترونیکی جایگزین مستندات کاغذی زیرا سفارشات خرید، فاکتورهای فروش، مدارک حمل و سوابق حسابداری مربوط می گردد. کنترل در سیستمهای فناوری اطلاعات شامل ترکیبی از کنترلهای خودکار (برای مثال، کنترلهای تعبیه شده در برنامه‌های کامپیوتری) و کنترلهای دستی می باشد. افزون ‌بر این، کنترلهای دستی می‌تواند مستقل از فناوری اطلاعات باشد، از اطلاعات تهیه شده توسط فنـاوری اطلاعات اسـتفاده کند یا ممکـن  می باشد به نظارت بر عملکرد مؤثر فناوری اطلاعات و کنترلهای خودکار و همچنین، پیگیری موارد استثنا محدود باشد. در مواردی‌که برای شروع، ثبت، پردازش یا گزارش معاملات یا سایر اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی از فناوری اطلاعات بهره گیری می گردد، سیستمها و برنامه‌ها ممکن می باشد شامل کنترلهای مربوط به ادعاهای مرتبط با حسابهای با اهمیت باشد یا از لحاظ عملکرد مؤثر کنترلهای دستی متکی به فناوری اطلاعات، تأثیر اساسی داشته باشد. ترکیب کنترلهای دستی و خود کار واحد مورد رسیدگی برحسب ماهیت و پیچیدگی بهره گیری آن از فناوری اطلاعات، فرق می کند.

معمولاً فناوری اطلاعات مزیتهای بالقوه‌ای را برای تاثیر و کارایی کنترلهای داخلی واحد مورد رسیدگی فراهم می کند، زیرا واحد مورد رسیدگی را قادر به انجام موارد زیر می کند:

 • اجرای یکنواخت قواعد تجاری از پیش تعیین شده و انجام محاسبات پیچیده در پردازش حجم بزرگی از معاملات یا اطلاعات.
 • افزایش قابلیت دسترسی، به‌موقع بودن و صحت اطلاعات.
 • تسهیل تحلیل بیشتر اطلاعات.
 • افزایش توان نظارت‌بر عملکرد واحد مورد رسیدگی و سیاستها و رویه‌های آن.
 • کاهش خطر نادیده گرفتن کنترلها.
 • افزایش توان دستیابی به تفکیک مؤثر وظایف ازطریق استقرار کنترلهای ایمنی در برنامه‌های کاربردی، بانکهای اطلاعاتی و سیستمهای عامل.

فناوری اطلاعات، کنترلهای داخلی واحد مورد رسیدگی را در معرض خطرهای خاصی زیرا موارد زیر نیز قرار می‌دهد :

 • اعتماد به سیستمها یا برنامه‌هایی که اطلاعات را نادرست پردازش می کند، اطلاعات نادرست را پردازش‌می کند، یا هردو.
 • دسترسی غیرمجاز به اطلاعات، که ممکن می باشد به از بین رفتن اطلاعات یا تغییر نابجا در اطلاعات، شامل ثبت معاملات غیرمجاز یا واهی، یا ثبت نادرست معاملات بیانجامد. بعضی خطرها ممکن می باشد در مواردی پدید آید که بیش از یک بهره گیری‌کننده به یک بانک اطلاعاتی عمومی دسترسی دارند.
 • احتمال برخورداری کارکنان فناوری اطلاعات از امکان دسترسی بیش از حد مورد نیاز برای انجام وظایف خود و ازاین رو، نقض تفکیک وظایف.
 • تغییرات غیرمجاز در اطلاعات پرونده‌های اصلی.
 • تغییرات غیرمجاز در سیستمها یا برنامه‌ها.
 • قصور در اعمال تغییرات لازم در سیستمها یا برنامه‌ها.
 • دخالتهای دستی نابجا.
 • احتمال بالقوه از دست رفتن اطلاعات یا ناتوانی در دسترسی به اطلاعات مورد نیاز. درشرایطی نظـیر موارد زیر که مستـلزم قضاوت و آزادی عمـل می باشد، جنبه‌های دستی سیستمها ممکن می باشد مناسبتر باشد:
 • معاملات بزرگ، غیرعادی یا غیرمکرر.
 • شرایطی که تشخیص یا پیش‌بینی اشتباهات دشوار می باشد.
 • شرایط متغیری که به یک واکنش کنترلی، خارج از حدود یک کنترل خودکار موجود، نیاز می باشد.
 • نظارت بر اثربخشی کنترلهای خودکار.

کنترلهای دستی توسط افراد انجام می گردد و از این‌رو، کنترلهای داخلی واحد مورد رسیدگی را در معرض خطرهای بخصوصی قرار می‌دهد. کنترلهای دستی ممکن می باشد کمتر از کنترلهای خودکار قابل اعتماد باشد، زیرا به‌آسانی می‌تواند دور زده گردد، نادیده گرفته گردد یا زیر پا گذارده گردد و همچنین، بیشتر در معرض رخداد اشتباهات و خطاهای ساده قرار دارد. از این رو، نمی‌توان فرض نمود که اجزای کنترلهای دستی به گونه یکنواخت اعمال می گردد. سیستمهای دستی ممکن می باشد در موارد زیر چندان مناسب نباشد:

 • معاملات متعدد یا مستمر، یا در شرایطی که اشتباهات مورد انتظار یا قابل پیش‌بینی می‌تواند به‌وسیله پارامترهای کنترلی خودکار، پیشگیری یا کشف گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

 

مطالعه تأثیر کنترل داخلی براثربخشی برنامه ی حسابرسی

اهداف فرعی

1- مطالعه تأثیر محیط کنترلی(بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی) براثربخشی برنامه حسابرسی.

2- مطالعه تأثیر فعالیتهای کنترلی (بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی)براثربخشی برنامه حسابرسی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- مطالعه تأثیر ارزیابی ریسک (بعنوان جزئی از سیستم کنترل داخلی) براثربخشی برنامه حسابرسی.

پایان نامه مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران 

پایان نامه مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری