مطالعه تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی­های شرکت

دو ویژگی مهم شرکت، اندازه دارایی­ها و تعداد کارکنان می باشد. به دلیل پیچیده شدن روزافزون فرایند تولید و ماشین­آلات مورد بهره گیری شرکتها، مدیران در تصمیمات مربوط به تعدیل منابع، هزینه­های تحصیل مجدد منابع را در نظر می­گیرند. همچنین نیروی کار آموزش دیده که امروزه به شکل یک سرمایه مهم به آن نگاه می­گردد تاثیر مهمی در موفقیت شرکت دارد. از این رو انتظار می­رود مدیریت به هنگام تصمیم­گیری، هزینه­های از دست دادن بخشی از نیروی انسانی را نیز درنظر بگیرد.

 

2-2-11-4- طرح های پاداش مدیران و چسبندگی هزینه ها

نتایج پژوهش بعضی پژوهشگران (نرن و همکاران،1997، بنکر و چن،2006)  در سالهای اخیر بیانگر آن می باشد که اندازه افزایش در هزینه ها هنگام افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از اندازه کاهش در هزینه ها هنگام کاهش در حجم فعالیت می باشد. چنین رفتار هزینه ها را «چسبندگی هزینه ها» می نامیم. چسبندگی هزینه ها یکی از ویژگیهای رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت می باشد و بیانگر آن می باشد که بزرگی افزایش در هزینه ها هنگام افزایش سطح فعالیت، بیشتر از بزرگی کاهش هزینه ها در هنگام کاهش در سطح فعالیت می باشد (کالیجا و همکاران،2006).

به مقصود مطالعه چسبندگی هزینه ها می توان، به عنوان نمونه، رفتار هزینـه های اداری، عمومی و فروش نسبت به تغییرات سطح فروش را به گونه معناداری مطالعه و آزمون نمود زیرا سطح فروش محرک هزینه بسیاری از اجزای هزینه های اداری، عمومی و فروش می باشد (اندرسون و لنر،2007).

همچنین این آزمون از اهمیت بالایی برخوردار می باشد زیرا بر اساس نتایج پژوهش نمازی و دوانی پور(1389) میانگین نسبت هزینه های اداری، عمومی و فروش به سطح فروش برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نزدیک به 5/9 درصد می باشد. پس، با در نظر داشتن اهمیت هزینه های اداری، عمومی و فروش در ساختار هزینه های شرکت ها، در این پژوهش برای چسبندگی هزینه ها از چگونگی رفتار این هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فروش بهره گیری می گردد.

فرضیه های مختلفی در مورد چنین رفتار چسبنده ای در هزینه ها هست یکی از نظریه های غالب چنین پدیده ای را از منظر تئوری نمایندگی و انگیزه های شخصی مدیران در حفظ سطح ظرفیت تولیدی در دوره های کاهش درآمد نیز تحلیل کرده اند (چن و همکاران،2008).

در مورد انگیزه های شخصی مدیران در نظریه مذکور می توان اندازه پاداش و نوع پاداش متعلق به آنها را در نظر گرفت با در نظر داشتن پژوهش ویرسمی(2011) وقتی پاداش مدیران به گونه نسبی بالا می باشد مدیران دارای انگیزه بیشتری می باشند تا بتوانند در زمانی که فروش کاهش می یابد به همان نسبت هم هزینه های توزیع و فروش را کاهش دهند یا به بیانی دیگر جلوی چسبندگی هزینه را بگیرند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدیران به صورت مستمر بایستی در نظر بگیرند که آیا کاهش در سطح فعالیت بنگاه همیشگی بوده و پس هزینه ها بایستی در نهایت کاهش یابد و یا چنین کاهش هایی موقت بوده و پس سودآورتر آن می باشد که هزینه های ظرفیت بلا بهره گیری را تحمل کنند، سیستم پاداش دهی به مدیران انگیزه هایی را برای هدایت این انتخاب ها فراهم می آورد (ویرسمی،2011).

با نگاهی دقیقتر می توان دریافت که رویه های مختلفی برای پاداش دهی به مدیران هست، لذا همواره این سوال مطرح بوده می باشد که چه روشی و چه مقداری پاداش برای مدیران مناسب می باشد که از یک سو باعث انگیزش مدیران و از سوی دیگر باعث تکافوی بیشتر آنان برای بدست آوردن بازدهی بیشتر گردد. آن چیز که مسلم می باشد، دیدگاه سرمایه داری همواره بر افزایش ثروت سهامداران و سرمایه گذاران تاکید دارد، لذا بایستی همواره با این موضوع توجه داشت که کارایی و تاثیر مدیران بنگاههای اقتصادی مهم می باشد و با دلگرم کردن مدیران موفق، می توان به این افزایش ثروت سرعت بیشتری بخشید، یکی از رویه های اساسی در این راه مالک کردن مدیران (ایجاد سیستم سهام وثیقه) می باشد(سجادی و زارع زاده مهریزی،1390).

در کنار انگیزه ها، تحقیقات قبلی نشان داده اند که ساختار هزینه بنگاه بر اندازه چسبندگی هزینه  اثر گذار می باشد، اخیرا بالکریشنان و همکاران(2010) به صورت تحلیلی نشان دادندکه عوامل ساختار هزینه، برای مثال نسبت هزینه ثابت به هزینه های متغیر(اهرم عملیاتی)، اهداف اقتصادی بنگاه و درصدکاهش فروش بر درجه چسبندگی اثر می گذارد.

چسبندگی ناشی از ساختار هزینه بنگاه و انتخاب های آگاهانه مدیریت می باشد. قسمتی از چسبندگی که مربوط به انتخاب های مدیریت می باشد وابسته به تخمین مدیریت دارد که چه مدت کاهش در سطح فعالیت بنگاه ادامه می یابد. زمانی که کاهش فروش موقتی می باشد ممکن می باشد تحمل ظرفیت بلا بهره گیری برای بنگاه سودآور باشد. پیش روی زمانی که فروش ها برای مدت زیادی پایین هستند، پایین آوردن سریع هزینه ها در مطابقت با درآمدها با یک افزایش در سطح منابع بنگاه می تواند بهینه تر باشد(ویرسمی،2011).

تعداد زیادی از تحقیقات مرتبط با چسبندگی نشان می دهند که چسبندگی هزینه مسئله پیچیده ای می باشد که ناشی از تصمیماتی می باشد که مدیریت می گیرد تا سطح هزینه را  تعدیل کنند. بعضی تحقیقات(برای مثال دیرینک و رندرز ،2009 ؛ چن و همکاران ،2008) در حال حاضر مستند ساخته اند که چگونه تصمیمات مدیریتی منجر به چسبندگی هزینه می شوند.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

سوال اصلی:

1- بین ویژگیهای شرکت و ساختار سرمایه آنها  چه ارتباط ای هست؟

سوالات فرعی:

1- بین ساختار هزینه و ساختار سرمایه  چه ارتباط ای هست؟

2- بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟

3- بین سود آوری شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟

برای پاسخگویی به سوالات بالا فرضیه های زیر تدوین شده می باشد.

 پایان نامه مطالعه تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران 

پایان نامه - تز - رشته حسابداری