عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

مدیران مالی شرکتها با انتخاب اندازه بدهی (علی الخصوص بدهی های بلند مدت) در سبد دارایی های خویش نه تنها بصورت داخلی بر عملکرد شرکت خویش تأثیرگذارند بلکه این نسبت (که ساختار سرمایه یا با کمی اغماض اهرم مالی یا ساختار مالی نامیده می گردد) بر روی سرمایه گذاران خارج از شرکت نیز موثر می باشد. در حقیقت انتخاب ساختار سرمایه، به دو طریق بر ارزش شرکت و ریسک مالی شرکت اثر گذار می باشد. از یک سو، اندازه وام یا بدهی های بلند مدت در سبد دارایی یک شرکت می تواند به فرصتهای سودآوری خوبی برای شرکت بدل گردد خصوصاً در شرایطی که وام با هزینه پایین تدارک دیده شده باشد.

با در نظر داشتن نتایج بدست آمده از آزمون­های فرضیه اول و دوم، می توان به این نتیجه رسید که عدم انعطاف پذیری هزینه ها توانسته می باشد بر ساختار سرمایه شرکت ها تاثیر گذار باشد. آن چیز که که مورد اهمیت می باشد، تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه بر اهرم مالی مبتنی بر قیمت دفتری بیشتر از اهرم مالی مبتنی بر قیمت بازار می باشد. این بحث با نتایج مطالعات کشورهای خارجی(کلارا و دیگران 2008[1]) همسو می باشد و به صورت غیر مستقیم تایید کننده نتایج پژوهش کردستانی و مرتضوی (1391)  می باشد. در خصوص فرضیه سوم و چهارم با در نظر داشتن اینکه متغیر مستقل (اندازه شرکت) می تواند بر  روش های تامین مالی تاثیر گذار باشد این ارتباط (بین اندازه شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری ارتباط معنی داری هست) می تواند از قبل حدس زده گردد. بر اساس مبانی نظری این اندازه شرکت می باشد که می تواند بر قابلیت اعتماد سازی تاثیرگذار باشد. در نهایت ساختار سرمایه متاثر از متغیرهای متعددی مانند اندازه شرکت خواهد بود. با در نظر داشتن نتایج آزمون فرضیه سوم و چهارم، این اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری می باشد که توانسته می باشد ارتباط قویتری با اندازه شرکت داشته باشد. به عبارت ساده تر این اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری می باشد که بیشتر می تواند متاثر از اندازه شرکت باشد. این نتایج همسو با تحقیقات مشابه داخلی (سینایی، رضاییان، 1391) و خارجی (ﺭﺍﺟﺎﻥ ﻭ ﺯﻳﻨﮕﻠﺲ(۱۹۹۵) ﻭ ﺑﻮﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺒﻮﻟﺖ(۲۰۰۰)) می باشد.  در خصوص نتایج فرضیات پنجم و ششم، زمانی که متغیر مستقل (سودآوری) در حوزه سود و درآمد باشد و متغیر وابسته در حوزه سرمایه و تامین مالی، چنانچه معیار اندازه گیری ساختار سرمایه اهرم مالی گردد، این انتظار می رود که ارتباط عکس نظاره گردد. نتایج بدست آمده نیز گویای این مهم می باشد که ساختار سرمایه وقتی توسط بدهی ها ارزیابی می گردد، سودآوری شرکت ارتباط عکس با این امر نشان می دهد.

 


[1]– Clara Xiaoling Chen

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

سوال اصلی:

1- بین ویژگیهای شرکت و ساختار سرمایه آنها  چه ارتباط ای هست؟

سوالات فرعی:

1- بین ساختار هزینه و ساختار سرمایه  چه ارتباط ای هست؟

2- بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟

3- بین سود آوری شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟

برای پاسخگویی به سوالات بالا فرضیه های زیر تدوین شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 پایان نامه مطالعه تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران 

پایان نامه - تز - رشته حسابداری