ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

 

 

فهرست مطالب

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان                                         صفحه

چکیده……………………………………

فصل اول: کلیات پژوهش……………………… 9

1-1- مقدمه………………………………. 10

1-2- تشریح و اظهار مساله…………………… 10

1-3- ضرورت انجام پژوهش …………………… 13

1-4- پرسش پژوهش …………………………. 13

1-5- اهداف پژوهش ………………………… 13

1-5-1- اهداف علمی پژوهش ………………….. 13

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش ……………….. 14

1-6- تبیین فرضیه های پژوهش ……………….. 14

1-7- قلمرو پژوهش ………………………… 14

1-7-1- قلمرو موضوعی پژوهش ………………… 14

1-7-2- قلمرو زمانی پژوهش …………………. 14

1-7-3- قلمرو مکانی پژوهش …………………. 14

1-8- متغیرهای پ‍ژوهش………………………. 15

1-9- ساختار کلی پژوهش ……………………. 15

1-10- اختصار فصل…………………………… 16

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش……. 17

2-1- مقدمه………………………………. 18

2-2- مفاهیم و تعاریف ریسک…………………. 19

2-3- عوامل ریسک ………………………….. 21

2-4- دسته بندی ریسک………………………. 22

2-5-انواع ریسک…………………………… 23

2-5-1- ریسک غیر سیستماتیک…………………. 24

2-5-2- ریسک سیستماتیک…………………….. 24

2-5-2-1- ریسک بنیادین در برابر ریسک سیستماتیک.. 25

2-5-2-2- ضریب بتا بعنوان شاخص ریسک سیستماتیک… 26

2-6- تخمین بتای تاریخی……………………. 27

2-6-1- صحت بتای تاریخی……………………. 29

2-7- بتای اساسی………………………….. 30

2-8- ثبات ضریب بتا بعنوان شاخص ریسک سیستماتیک.. 31

2-9- ریسکهای ناشی از شرکت…………………. 31

2-9-1- ریسک تجاری………………………… 31

2-9-1-1- عوامل موثر در ریسک تجاری………….. 32

2-9-2- ریسک مالی…………………………. 32

2-9-3- ریسک ورشکستگی……………………… 33

2-9-4- ریسک کاهش قیمت سهام………………… 33

2-10- ریسک اعتباری……………………….. 34

2-11- اندازه‌گیری ریسک اعتباری……………… 35

2-12- رتبه‌بندی اعتباری……………………. 36

2-13- ارزیابی ریسک اعتباری………………… 36

2-14- کنترل وپاسخ ریسک……………………. 39

2-15- راه های متفاوت ارزیابی ریسک اعتباری…… 41

2-16- بعضی از فنون اندازه گیری ریسک اعتباری…. 43

2-17- فنون اقتصاد سنجی اندازه گیری ریسک اعتباری 43

2-18- اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری………. 43

2-19- اهداف توسعۀ نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری 45

2-20- متدولوژی اجرایی…………………….. 47

2-20-1- اعتبارسنجی……………………….. 47

2-20-2- مدیریت سبد وام……………………. 48

2-21- زیر‌ساخت‌های لازم برای اجرای طرح در بانک…. 48

2-22- پیشینه پژوهش……………………….. 48

2-22-1- پیشینه خارجی پژوهش………………… 48

2-22-2- پیشینه داخلی پژوهش………………… 50

2-23- نگاره ای از پژوهش ها انجام شده……….. 54

2-24- اختصار فصل…………………………… 56

 

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش………………….. 57

3-1- مقدمه………………………………. 58

3-2- تعریف پژوهش…………………………. 59

3-3- روش پژوهش…………………………… 59

3-4- فرضیه‌های پژوهش………………………. 60

3-5- جامعه و نمونه آماری پژوهش ……………. 60

3-5-1- روش نمونه‌گیری……………………… 61

3-6- تعداد نمونه گیری…………………….. 61

3-7- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش… 62

3-8- قلمرو پژوهش ………………………… 62

3-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش ………………… 62

3-8-2- قلمرو زمانی انجام پژوهش ……………. 62

3-8-3- قلمرو مکانی پژوهش …………………. 62

3-9- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها……. 63

3-10- متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها….. 63

3-10-1- متغیرهای وابسته…………………… 64

3-10-2- متغیر مستقل………………………. 64

3-10-3- متغیر کنترلی……………………… 65

3-11- روش تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها. 65

3-11-1- رگرسیون چند متغیره………………… 66

3-11-2- آزمون فروض کلاسیک………………….. 67

3-11-2-1- نبود خود همبستگی…………………. 67

3-11-2-2- واریانس ناهمسانی جملات باقیمانده و اصلاح آن 69

3-11-2-3- هم خطی اصلاح آن………………….. 70

3-11-3- روشهای آزمون فرضیات……………….. 71

3-11-4- ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده…… 72

3-11-5- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون…. 74

3-11-5-1- آزمون معنادار بودن در معادله رگرسیون. 74

3-11-5-2- آزمون معنادار بودن ضرایب…………. 74

3-11-6- روش بهره گیری از داده‌ها……………… 75

3-11-6-1- آزمون ها………………………… 76

3-11-6-1-1- آزمون F لیمر…………………… 76

3-11-6-1-2- آزمون هاسمن……………………. 78

3-11-6-2- مزایای بهره گیری از داده های تلفیقی…. 78

3-12- اختصار فصل…………………………… 79

فصل چهارم: تحلیل یافته‌ها………………….. 80

4-1- مقدمه………………………………. 81

4-2- آمارتوصیفی داده ها…………………… 81

4-3- آزمون نرمال بودن داده ها……………… 82

4-4- همبستگی بین متغیرها………………….. 83

4-5- نتایج آزمون ریشه واحد ……………….. 84

4-6- نتایج آزمون فرضیه اول………………… 85

4-6-1- آزمون وایت………………………… 85

4-6-2- آزمون براش گادفری………………….. 86

4-6-3- نتایج آزمون رگرسیون………………… 86

4-7- نتایج آزمون فرضیه دوم………………… 87

4-7-1- آزمون وایت………………………… 87

4-7-2- آزمون براش گادفری………………….. 88

4-7-3- نتایج آزمون رگرسیون………………… 88

4-8- اختصار نتایج پژوهش…………………….. 90

فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و پیشنهادات………. 91

5-1- مقدمه………………………………. 92

5-2- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها…….. 92

5-2-1- تحلیل و تفسیر نتایج  فرضیه اول………. 92

5-2-2- تحلیل و تفسیر نتایج  فرضیه دوم………. 93

5-3- بحث و نتیجه گیری کلی…………………. 93

5-4- نتایج جانبی حاصل از پژوهش ……………. 94

5-5- پیشنهادات پژوهش …………………….. 94

5-6- پیشنهادات برای پژوهش آینده……………. 95

5-7- محدودیت ها و موانع پژوهش …………….. 95

فهرست منابع……………………………… 96

پیوست ها………………………………… 96

چکیده انگلیسی…………………………….

 

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

پرسش پژوهش

مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش های زیر به عنوان سؤالات اصلی این پژوهش هستیم:

1- بین ریسک اعتباری و ریسک سود تعهدی چه ارتباط ای هست؟

2- بین ریسک اعتباری و ریسک سود نقدی چه ارتباط ای هست؟

1-5- اهداف پژوهش

1-5-1- اهدف علمی پژوهش

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد. هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکهای ایرانی        می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد.

1- مطالعه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک سود تعهدی

2- مطالعه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک سود نقدی

1-5-2- اهدف کاربردی پژوهش

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن می تواند اهداف کاربردی، برای گروه های زیر داشته باشد:

– تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش می تواند جهت تحلیل بانک هایی که دارای ریسک اعتباری هستند، مفید واقع گردد.

– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد. پس اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در بانک هایی که ریسک اعتباری هستند، مهم می باشد.

– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این پژوهش می تواند جهت تحلیل بانک هایی که دارای ریسک اعتباری هستند، مفید واقع گردد. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این پژوهش برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی بهره گیری نمایند.

پایان نامه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها

پایان نامه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری