عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها 

قسمتی از متن پایان نامه :

صحت بتای تاریخی

نکته مهم در مطالعه بتا ، تعیین ارتباط بتای تاریخی و آتی می باشد. بلوم ولیوی[1]( 1989 ) اولین آزمون جامع را پیرامون ارتباط بین بتاها در طول زمان انجام دادند. بلوم بتاها را با بهره گیری از رگرسیون سریهای زمانی ، بطور ماهانه برای یک دوره هفت ساله غیر همپوشان محاسبه نمود . وی بتاها را برای پرتفویهای یک سهمی ، دو سهمی ، چهار سهمی و به همین ترتیب تا پرتفوی پنجاه سهمی محاسبه نمود و برای هر پرتفوی ، شدت همبستگی بتاها را از دوره­ای به دوره دیگر ، مورد آزمون قرار داد . وی نتیجه گرفت بتاها در پرتفویهای کوچک ، در بر گیرنده ، اطلاعات بسیار کمتری از بتاهای آتی سهام می باشند.

بطور کلی می توان نتیجه گیری نمود از آنجا که بتای پرتفوی با خطای کمتری محاسبه می گردد و بتای پرتفوی ، کمتر از بتاهای سهام تغییر می نماید، لذا قدرت پیش بینی بتای تاریخی پرتفوی ، نسبت به بتای تاریخی سهام بهتر می باشد(راعی، 1383).

2-7- بتای اساسی[2]

چنانچه ذکر گردید بتا مقیاسی از ریسک می باشد که از ارتباط بین بازدهی سهام و بازدهی بازار ناشی می گردد . با این حال ، ریسک یک شرکت بایستی توسط ترکیب تعدادی از متغیرهای اساسی و ویژگیهای بازار سهام شرکت، تعیین گردد(راعی،1383).

از تلاشهای اولیه به مقصود تعیین بتا از طریق متغیرهای اساسی شرکت ، می توان به کارهای بیور، کنتر و شولز[3] تصریح نمود. آنها ارتباط بین هفت متغیر اساسی شرکت را با بتای سهام شرکت مطالعه کردند. هفت متغیری که آنها مطالعه نمودند ، عبارت بودند از:

نسبت پرداخت سود نقدی ( سود نقدی تقسیم بر عایدی هر سهم )

رشد داراییها ( تغییر سالیانه در کل داراییها )

نسبت اهرم ( ارزش اوراق دارای مزایای خاص بر کل داراییها)

نسبت جاری ( داراییهای جاری تقسیم بر بدهیهای جاری )

اندازه داراییهای شرکت ( کل داراییها )

انحراف معیار

بتای حسابداری (بتایی که از طریق تخمین رگرسیون سریهای زمانی بر عایدات شرکت بدست می آید و اغلب بتای عایدات نامیده می گردد)

مطالعه این متغیر ها نشان می دهد که:

ارتباط بین نسبت پرداخت سود نقدی و بتا به خاطر یکی از شرایط زیر هست الف ) نسبت پرداخت ( سود تقسیمی ) بیشتر ، بیانگر اطمینان مدیریت از سطح عایدات آتی شرکت منفی می باشد.

ب) سود تقسیمی ، ریسک کمتری را نسبت به منفعت سرمایه[4] دارد ، از اینرو شرکتی که عایداتش را بیشتر بصورت سود تقسیمی پرداخت می­نماید ، دارای ریسک کمتری می باشد.

بنظر می رسد اندازه رشد دارایی ، با بتا ارتباط مثبت داشته باشد . چنین بنظر می رسد که شرکتهایی که از رشد دارایی بیشتری برخوردارند، ریسک بیشتری را نسبت به شرکتهای دارای رشد کمتر داشته باشند.

نسبت اهرم ، تغییرپذیری جریان عایدات شرکتها را افزایش می دهد، از اینرو ریسک و بتا را افزایش خواهد داد.

انتظار می رود که شرکتی با درجه نقدینگی بالا ، ریسک کمتری را نسبت به شرکتی با درجه نفدینگی پایین داشته باشد : لذا نقدینگی با بتا ارتباط منفی دارد.

به نظر می رسد اغلب شرکتهای بزرگ ، ریسک کمتری را نسبت به شرکتهای کوچک داشته باشند که علت آن بیشتر بخاطر دسترسی راحت­تر آنها به بازارهای سرمایه می باشد . لذا آنها بتای کمتری خواهند داشت .

در نهایت اینکه ، هرچقدر جریان عایدات شرکت متغیرتر بوده و بیشتر مرتبط با بازار باشد بتای آن بیشتر خواهد بود. ( بریلی و استیوارت 2004) .

نکته مهم دیگر در تخمین هرچه بهتر بتا ، ادغام اثرات متغیرهای اساسی با بتای سهام می باشد . معمولا این اقدام از طریق مرتبط کردن بتا به چندین متغیر اساسی ، از طریق رگرسیون چند گانه صورت می­پذیرد . در این حالت بایستی معادله ای به شکل زیر بر آورد گردد.

yi = β0 + β1x1 + β2 x2+…..+ βn xn+ε n

که xi  ها یکی ازn  متغیر ( اساسی ) فرضی می باشند که بتا را تحت تاثیر قرار می دهند .

[1]– Blood & Livey

[2]-Fundamental Beta

[3]-Bioure,Kenter & Scholse

[4]– Capital Gain

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

پرسش پژوهش

مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش های زیر به عنوان سؤالات اصلی این پژوهش هستیم:

1- بین ریسک اعتباری و ریسک سود تعهدی چه ارتباط ای هست؟

2- بین ریسک اعتباری و ریسک سود نقدی چه ارتباط ای هست؟

1-5- اهداف پژوهش

1-5-1- اهدف علمی پژوهش

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد. هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکهای ایرانی        می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد.

1- مطالعه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک سود تعهدی

2- مطالعه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک سود نقدی

1-5-2- اهدف کاربردی پژوهش

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن می تواند اهداف کاربردی، برای گروه های زیر داشته باشد:

– تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش می تواند جهت تحلیل بانک هایی که دارای ریسک اعتباری هستند، مفید واقع گردد.

– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد. پس اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در بانک هایی که ریسک اعتباری هستند، مهم می باشد.

– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این پژوهش می تواند جهت تحلیل بانک هایی که دارای ریسک اعتباری هستند، مفید واقع گردد. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این پژوهش برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی بهره گیری نمایند.

پایان نامه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها

پایان نامه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری