عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2-1-3-2استراتژی معکوس

این استراتژی را می توان حرکت در خلاف جهت بازار به مظور کسب بازدهی اضافی تعریف نمود. سرمایه گذارانی که از این استراتژی بهره گیری می کنند عقیده دارند که رفتار توده ای بازار، فرصت بهره گیری از قیمت گذاری نامناسب سهام را به وجودمی آورد. به عنوان مثال، بدبینی سرمایه گذاران در مورد یک سهم می تواند قیمت را تا حدی کاهش دهد که بیانگر بزرگنمایی ریسک های مترتب بر سهم و کوچک نمایی پتانسیل های سودآوری سهم باشد. بر اساس استراتژی سرمایه گذاری معکوس خرید چنین سهامی که بازار از آن رویگردان می باشد و فروش آن پس از معکوس شدن طریقه قیمت می تواند بازدهی اضافی را نصیب سرمایه گذار کند. همچنین خوش بینی سرمایه گذاران می تواند منجر به رشد حبابی قیمت و نادیده گرفتن ضعف های سهام گردد. در چنین حالتی قیمت سهم پس از رشد حباب گونه با کاهش قیمت شدید مواجه می گردد. چنین سرمایه گذاری همواره به دنبال شناسایی جایگاه هایی می باشد که در اثر بیش واکنشی سایر سرمایه گذاران نسبت به اخبار مربوط به یک یا چند سهم ایجاد گردد(شریعت پناهی،36،93-121).

 3-1-3-2اقلام تعهدی

یکی از روش های دستکاری سود شرکت، بهره گیری از اقلام تعهدی می باشد؛ زیرا حسابداری تعهدی به مدیران حق انتخاب قابل توجهی در تعیین سود برای دوره های زمانی متفاوت اعطا می کند. در واقع مدیران در سیستم حسابداری تعهدی با گزینه های متفاوتی در مورد زمان تشخیص درآمدها و هزینه ها روبه‌رو هستند، ازجمله تشخیص سریع تر درآمدها از طریق انجام فروش نسیه. اینگونه اقدامات مدیران را مدیریت سود گویند. از سویی اعمال نظر مدیریت در تعیین سود گزارش شده، کیفیت سود را متاثر کرده و ازآن می کاهد. پس اندازه اقلام تعهدی، کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت سود را تحت تاثیر قرار می دهد که این موضوع واکنش بازار را به صورت تغییر در بازده سهام در پی خواهد داشت؛ به گونه ای که بین بازده سهام و سطوح اقلام تعهدی ارتباط منفی هست.

پس با در نظر داشتن وجود این ارتباط، مطالعه اقلام تعهدی و استراتژی های مختلف آن می تواند در تشکیل سبد سهام بسیار راه‌گشا باشد. تاکنون در همه پژوهش های علمی، برای وارد کردن اقلام تعهدی در مدلهای تجربی و تشکیل پرتفوی از استراتژی اقلام تعهدی سنتی بهره گیری می گردید. به تازگی استراتژی جدیدی با نام اقلام تعهدی نسبی(درصدی) مطرح شده می باشد(کردستانی،3، 101-122).

دو استراتژی سنتی و نسبی(درصدی) با یکدیگر تفاوتهایی دارند که به تبیین زیر می باشد:

دراستراتژی اقلام تعهدی سنتی، اقلام تعهدی با معیارهای اندازه شرکت(مانند متوسط مجموع دارایی‌ها) هم مقیاس می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

3-1اهداف پژوهش

  • مطالعه بازدهی ناشی ازخرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گیری از روش های خرید تکنیکی با بهره گیری ازاستراتژی های میانگین متحرک در دوره های کوتاه مدت، میان مدت می باشد. و بازده بهره گیری از این روش را با بازده خرید و نگهداری سهام مقایسه نمود تا بتوان تصمیم گیری نمود که آیا روش های میانگین متحرک کارآمدتر از روش نگهداری می باشند یا خیر؟
  • مطالعه بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گیری از شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش های خرید و نگهداری در بورس اوراق بهادار می باشد.
  • مطالعه بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گیری از استراتژی ترکیبی میانگین های متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش خرید و نگهداری که کدام روش کارآمدتر می باشد.

پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری