ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها 

قسمتی از متن پایان نامه :

تخمین بتای تاریخی

برای محاسبه بتا از مدل دو عاملی شارپ نیز بهره گیری می­گردد . بر طبق این مدل ، نرخ بازده پرتفوی بازار بعنوان متغیر مستقل و نرخ بازده سهام شرکت i بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و معادله رگرسیون بر آورد می گردد.

e I,t + i R m.t  +i  = R i.t

R i.t : بازده سهام شرکت i در زمان t .

i β : بتای سهام شرکت i .

R m.t : بازده پرتفوی بازار در زمان t .

e I,t : عبارت خطا ( پسماند ) در بر آورد رگرسیون.

R i.t : نشان دهنده انحراف بازده واقعی سهام i از خط رگرسیون در زمان t می باشد. i  شیب خط و        i  عرض از مبداء می باشد .اگر  R i.t و R m.t همبستگی کامل داشته باشند، e I,t برای تمامی سالها صفر می باشد و در این حالت تمامی نقاط روی خط رگرسیون قرار می گیرند.

همچنین چنانچه که فرض کنیم i  ، i ، 2e,i  در طول زمان ثابت باشند ، در این صورت معادله فوق برای هر لحظه از زمان صادق خواهد بود. در این صورت رویه مناسبی به مقصود برآورد i  ، i و  2e,i   وجود خواهد داشت . البته بایستی توجه داشت که معادله فوق ، معادله یک خط مستقیم می باشد. اگر  2e,i  برابر با صفر باشد، در این صورت با بهره گیری از دو دسته اطلاعات (مشاهدات) ، می­توان i  و i را برآورد نمود. با این حال وجود متغیر تصادفی e I,t در معادله ، بدین معنی می باشد که بازده واقعی ، پراکندگی را حول وحوش خط مستقیم خواهد داشت.

نمودار روبرو بیانگر این مطلب می باشد.                                                      R i.t                                   i

 

 i

R m.t

نمودار(2-2)ارتباط بازده سهام با شاخص بازار

در این نمودار محور عمودی بیانگر بازدهی سهام i و محور افقی نشان دهنده بازدهی بازار می باشد . هر نقطه بر روی این نمودار نشان دهنده بازدهی سهام i در طول یک فاصله زمانی معین ،( برای مثال یک ماه ) به ازای مقدار معینی از بازدهی بازار برای همان فاصله زمانی می باشد. ( راعی، 1383).

همچنان که نظاره می گردد بازده های واقعی ، روی خط یا اطراف آن قرار دارند. شیب این خط می­تواند تخمین خوبی از بتا ، و عرض از مبداء آن ، بر آورد خوبی از i  باشد ، به مقصود تخمین بتا برای یک دوره زمانی معین ( برای مثال 60 دوره یعنی ، 60 ،… ،1 = t ) خواهیم داشت :

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

پرسش پژوهش

مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش های زیر به عنوان سؤالات اصلی این پژوهش هستیم:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- بین ریسک اعتباری و ریسک سود تعهدی چه ارتباط ای هست؟

2- بین ریسک اعتباری و ریسک سود نقدی چه ارتباط ای هست؟

1-5- اهداف پژوهش

1-5-1- اهدف علمی پژوهش

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد. هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکهای ایرانی        می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد.

1- مطالعه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک سود تعهدی

2- مطالعه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک سود نقدی

1-5-2- اهدف کاربردی پژوهش

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن می تواند اهداف کاربردی، برای گروه های زیر داشته باشد:

– تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش می تواند جهت تحلیل بانک هایی که دارای ریسک اعتباری هستند، مفید واقع گردد.

– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد. پس اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در بانک هایی که ریسک اعتباری هستند، مهم می باشد.

– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این پژوهش می تواند جهت تحلیل بانک هایی که دارای ریسک اعتباری هستند، مفید واقع گردد. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این پژوهش برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی بهره گیری نمایند.

پایان نامه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها

پایان نامه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید