ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها 

قسمتی از متن پایان نامه :

مفاهیم و تعاریف ریسک

تصمیمات مربوط به تامین مالی و تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه از یک طرف و در نظر داشتن ریسک شرکت از طرف دیگر ازجمله مسائلی می باشد که در تصمیم­گیری مدیریت مهم می باشد.

استفان­راس اینطور اظهار کرده که بخش پیش­بینی نشده بازده ، یعنی بخش ناشی از اخبار غیر مترقبه ،ریسک واقعی هر نوع سرمایه­گذاری می باشد .مهم­تر اینکه ،اگر همواره آن چیز که را که انتظار داریم ، بدست آوریم سرمایه­گذاری کاملا قابل پیش­بینی و پس بدون ریسک خواهد بود . به بیانی دیگر ، ریسک یک دارایی از اخبار غیر مترقبه – اتفاقات پیش بینی نشده – ناشی می­گردد(جهانخانی و شوری، 1389). و به تعبیری ساده­تر میتوان گفت ریسک یا عدم اطمینان در معنای عام تصریح به تحقق نتیجه ای متفاوت با نتیجه مورد انتظار دارد .

با در نظر داشتن آن چیز که ذکر گردید ریسک در نتیجه عدم اطمینان ناشی از احتمال به دست آوردن بازده در یک بازه زمانی مشخص با ارزش ثابت ایجاد می­گردد که اینچنین ریسکی بر دو نوع می­باشد :

  1. ریسک غیر سیستماتیک که در اثر عوامل خاص مربوط به یک پروژه یا شرکت مشخصی ایجاد می­گردد که طبق نظریه مدیریت پرتفولیو این ریسک را می­توان از طریق ایجاد یک پرتفولیو متنوع و بهینه شده به حداقل رساند.
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. ریسک سیستماتیک که در نتیجه عوامل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی موثر بر پروژه سرمایه­گذاری ایجاد می­گردد و در نتیجه پروژه سرمایه­گذاری نقشی در ایجاد این نوع از ریسک ندارد . لذا ریسک سیستماتیک بوسیله عوامل ذکر گردیده بر روی شرکت یا یک بخش از صنعت تاثیر گذار می باشد(راعی،1386).

شاخص ریسک سیستماتیک در مدیریت پورتفولیو ضریب بتا می باشد و زمانی که انتظار رشد شاخص بازار وجود داشته باشد ، سرمایه­گذاران سهام­هایی با بتای بالاتر را انتخاب می­کنند و در شرایط انتظار کاهش شاخص بازار به انتخاب سهم­های با بتای منفی و پایین دست می­زنند(همان منبع).

با مراجعه به منابع مختلف علمی، تعاریف متعددی از ریسک می‌توان پیدا نمود. که البته‌ هر کدام از این تعاریف بسته به بعد یا زاویه دید خود، تعریف متفاوتی از ریسک ارائه کرده‌اند.
در فرهنگ مدیریت رهنما، در تعریف ریسک آمده می باشد :
«ریسک عبارت می باشد از هرچیزی که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت، موسسه یا سازمانی را تهدید می کند.»
وستون و بریگام در تعریف ریسک یک دارایی می‌نویسند:
ریسک یک دارایی عبارت می باشد از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی.

واژه ریسک در فرهنگ لانگمن چنین تعریف شده می باشد: “ریسک عبارت از احتمال وقوع چیزی بد یا نامطلوب و یا احتمال وقوع خطر می باشد”.

«نیکلز» مفهوم ریسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده و آن را از نظر مفهومی به دو دسته تقسیم می کند. وی معتقد می باشد واژه ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و اندازه احتمال ضرر تصریح دارد. در این راستا ریسک احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زیان را دربر می‌گیرد. در حالی که ریسک خالص صرفاً احتمال زیان را در بر می‌گیرد و شامل احتمال سود نمی‌گردد، مانند احتمال وقوع آتش(نیکلز[1]،1999).
لذا، با در نظر داشتن مجموعه تعاریف فوق، می‌توان ریسک را به صورت زیر تعریف نمود:
«ریسک عبارت می باشد از احتمال تغییر در مزایا و منافع پیش‌بینی شده برای یک تصمیم، یک واقعه و یا یک حالت در آینده» مقصود از احتمال این می باشد که اطمینانی به تغییرات نیست. در صورتی که اطمینان کافی نسبت به تغییرات وجود داشت، تغییرات مطمئن در چارچوب منافع و مزایای پیش‌بینی شده پوشش پیدا می‌نمود در حالی که عدم امکان پیش‌بینی ناشی از احتمالی بودن تغییرات، آن را به ریسک حاکم بر منافع و مزایا تغییر داده می باشد.

تغییر تصریح به هرگونه کاهش یا افزایش در منافع دارد. به این معنا که صرفاً تغییرات نامطلوب نیست که در چارچوب ریسک پوشش پیدا می کند. بلکه تغییرات مطلوب نیز در این معنا در چارچوب ریسک قرار دارد.
تصمیم، واقعه یا حالت تصریح به ارادی و غیر ارادی بودن شرایطی دارد که ریسک بر آن حاکم می گردد. ممکن می باشد تصمیمی به صورت ارادی گرفته گردد، مزایا و منافع آن ارزیابی گردد، و بر مزایا و منافع آن ریسک خاصی حاکم باشد. از طرف دیگر ممکن می باشد واقعه یا حالتی در آینده به صورت غیر ارادی پیش‌آید و پیش‌بینی‌های مزایا و منافع آن تحت لوای احتمال تغییر قرار گیرد.

[1]– NICKLES

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

پرسش پژوهش

مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش های زیر به عنوان سؤالات اصلی این پژوهش هستیم:

1- بین ریسک اعتباری و ریسک سود تعهدی چه ارتباط ای هست؟

2- بین ریسک اعتباری و ریسک سود نقدی چه ارتباط ای هست؟

1-5- اهداف پژوهش

1-5-1- اهدف علمی پژوهش

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد. هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکهای ایرانی        می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد.

1- مطالعه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک سود تعهدی

2- مطالعه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک سود نقدی

1-5-2- اهدف کاربردی پژوهش

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن می تواند اهداف کاربردی، برای گروه های زیر داشته باشد:

– تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش می تواند جهت تحلیل بانک هایی که دارای ریسک اعتباری هستند، مفید واقع گردد.

– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد. پس اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در بانک هایی که ریسک اعتباری هستند، مهم می باشد.

– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این پژوهش می تواند جهت تحلیل بانک هایی که دارای ریسک اعتباری هستند، مفید واقع گردد. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این پژوهش برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی بهره گیری نمایند.

پایان نامه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها

پایان نامه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری