ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها 

قسمتی از متن پایان نامه :

ساختار کلی پژوهش

پژوهش حاضر در پنج فصل ارائه خواهد گردید:

در فصل اول ما به اظهار مساله، ضرورت و اهمیت انجام پژوهش، اهداف علمی و کاربردی پژوهش و به صورت اختصار به اظهار چارچوب نظری و تعاریف واژه­ها و اصطلاحات تخصصی بکار رفته در پژوهش پرداختیم.

در فصل دوم ضمن مروری فشرده بر ادبیات موضوع پژوهش ومبانی نظری، سوابق داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه مورد مطالعه قرار می­گیرد.

در فصل سوم اختصاص دارد به روش شناسی پژوهش شامل توضیحات در زمینه جامعه و نمونه آماری، روش پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده­ها و در انتها فصل سوم به تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش و روش آماری آزمون فرضیات خواهیم پرداخت.

در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه­های پژوهش توسط روشهای آماری مناسب پرداخته خواهد گردید.

در فصل پنجم ضمن اظهار اختصار­ای از موضوع پژوهش و روش پژوهش، نتایج آزمون فرضیات تحلیل خواهد گردید. همچنین پیشنهاداتی که می­تواند در تحقیقات آتی مورد بهره گیری قرار گیرد، ارئه می­گردد.

1-10- اختصار فصل

در انجام هر پژوهشی یکی از مهمترین بخش­ها، ارائه طرح پژوهش (کلیات) مناسب می­باشد. در این فصل کوشش شده تا با اظهار قسمتهای مختلف مطالعه انجام شده، طرحی از آن ارائه گردد. بدین مقصود، در این فصل با اظهار مقدمه­ای کلیات طرح پژوهش مشخص گردیده و در ادامه به اظهار مسئله و چارچوب نظری، اهداف علمی و کاربردی پژوهش، علت های و ضرورت انجام پژوهش و فرضیات پرداخته شده می باشد. در انتها تعاریف واژگان کلیدی و ساختار کلی پژوهش ارائه شده می باشد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

پرسش پژوهش

مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش های زیر به عنوان سؤالات اصلی این پژوهش هستیم:

1- بین ریسک اعتباری و ریسک سود تعهدی چه ارتباط ای هست؟

2- بین ریسک اعتباری و ریسک سود نقدی چه ارتباط ای هست؟

1-5- اهداف پژوهش

1-5-1- اهدف علمی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد. هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکهای ایرانی        می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد.

1- مطالعه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک سود تعهدی

2- مطالعه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک سود نقدی

1-5-2- اهدف کاربردی پژوهش

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن می تواند اهداف کاربردی، برای گروه های زیر داشته باشد:

– تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش می تواند جهت تحلیل بانک هایی که دارای ریسک اعتباری هستند، مفید واقع گردد.

– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد. پس اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در بانک هایی که ریسک اعتباری هستند، مهم می باشد.

– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این پژوهش می تواند جهت تحلیل بانک هایی که دارای ریسک اعتباری هستند، مفید واقع گردد. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این پژوهش برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی بهره گیری نمایند.

پایان نامه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها

پایان نامه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید