تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

1حدود مطالعاتی

1-8-1 قلمرو مکانی پژوهش

این پژوهش تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران را مورد مطالعه قرار می دهد . شرکت سهامی آلومینیوم ایران (ایرالکو) با بیش از 3000 نفر پرسنل و گردش مالی سالیانه حدودا پنج هزار میلیارد ریال، یکی از بزرگترین شرکتهایی می باشد که در سال 1385بر اساس سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فهرست شرکتهای دولتی قابل واگذاری قرار گرفت و بر همین اساس و طی سالهای 86 و 87 طی مراحل مختلف و پس از کشف قیمت در بورس بصورت سهام ترجیحی کارگری، سهام مدیریتی (بلوکی) و سهام عدالت به بخش خصوصی  واگذار گردید.

 

2-8-1 قلمرو زمانی پژوهش

این پژوهش در سال 89 و90 انجام شده می باشد و با در نظر داشتن واقع شدن فرآیند واگذاری و خصوصی سازی شرکت سهامی آلومینیوم ایران در سالهای 86 و 87، و عدم اعمال کنترل قابل ملاحظه بخش خصوصی بر شرکت  طی سالهای مذکور، عملکرد و بهره وری شرکت در سه دوره دو ساله : قبل (سالهای 84 و 85 که مالکیت ، مدیریت و کنترل شرکت در اختیار بخش دولتی بوده) ، گذار / حین (سالهای 86 و 87  که درصدی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل گردیده) و بعد از واگذاری (سالهای 88 و 89 که مالکیت ، مدیریت و کنترل (بطور کامل) به بخش خصوصی منتقل شده می باشد) مطابقت و مورد ارزیابی و تجزیه تحلیل قرار گرفته می باشد.  در این پژوهش از دوره های دوساله مذکور به ترتیب تحت عناوین مالکیت دولتی ، مالکیت نیمه خصوصی و مالکیت خصوصی کامل (نهایی) نام برده میشود .

 

9-1- تبیین واژه ها و اصطلاحات

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی : مقصود از سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مجموعه رهنمودها و دستورالعملهای صادره از سوی مقام معظم رهبری می باشد که در راستای تبیین اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت عمومی و تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی و افزایش سطح عمومی اشتغال ابلاغ گردیده می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

معیارهای حسابداری و اقتصادی ارزیابی عملکرد : معیارهای ارزیابی عملکرد را از نظر موضوعی  می توان در دو دسته اقتصادی و حسابداری قرار داد . در این پژوهش از نسبتهای مالی به عنوان معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد بهره گیری شده می باشد. پیش روی، اصلی ترین معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی، معیارهای مبتنی بر سود باقی مانده از قبیل ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده هستند.  معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد در پی آنند تا هزینه سرمایه شرکت را در اطلاعات صورتهای مالی ادغام،  به نحوی که نواقص موجود در معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد را برطرف کنند.  جوهره این معیارها بدین شکل می باشد که چنانچه عملکرد شرکت بیش از هزینه سرمایه شرکت باشد، شرکت خلق ارزش خواهد نمود (پویانفر و رضایی، 1389)[1].

خصوصی سازی: واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی بطوریکه سهم دولت در این شرکتها به حداکثر 50% برسد (ابوالحسنی، 1389، 12)[2].

مالکیت نیمه خصوصی : در این پژوهش، انتقال کمتر از 50% مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی،  تحت عنوان مالکیت نیمه خصوصی مطرح گردیده می باشد.

مالکیت خصوصی (کامل/ نهایی) : در این پژوهش تغییر مالکیت و انتقال مدیریت از بخش دولتی به بخش غیر دولتی بطوریکه حداقل 51% سهام از حاکمیت دولت خارج شده باشد، تحت عنوان مالکیت خصوصی (کامل/نهایی) مطرح شده می باشد (ژانگ کای هوانگ، 2010، 101)[3].

نسبتهای مالی : نسبتهایی می باشد که بر اساس اطلاعات مندرج در صورتهای مالی و یادداشتهای همراه محاسبه میگردد و برای هر یک از جنبه های عملکرد شرکت می توان از این نسبتها به عنوان یک ابزار متداول( مانند : نسبتهای نقدینگی، نسبتهای فعالیت، نسبتهای اهرمی و یا نسبتهای سودآوری) بهره گیری نمود (جهانخانی و پارسائیان، 1388، 39)4.

[3]– Zhanghki Huang , 2010 ,101

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش :

از آنجائیکه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این پژوهش نیز با در نظر داشتن موضوع پژوهش که به مطالعه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می پردازد، اهدافی به تبیین ذیل مد نظر می باشد:

1-6-1- اهداف کلی

–   کمک به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشکالات احتمالی موجود در فرآیند

خصوصی سازی .

–   کمک به تبیین جوانب تصمیمات کلان اقتصادی با در نظر داشتن واقع شدن وضعیت اقتصادی کشور در

شرایط گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی .

2-6-1- اهداف ویژه

اهداف ویژه پژوهش به تبیین ذیل اظهار می گردد:

  • کمک به مدیران ارشد شرکت سهامی آلومینیوم ایران در برنامه ریزی، شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی و بهبود بیش از پیش شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی).
  • کمک به سهامداران و مالکان فعلی شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب .

پایان نامه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم

پایان نامه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم

پایان نامه - تز - رشته حسابداری