مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

پیوند دادن موضوع پژوهش به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق می باشد، معمولا موضوعی به ذهن محقق خطورمی کند که یافتن منابع داده های موجود برای مطالعه آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق می باشد، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم می باشد. طرح دست چین کردن مطالب خاص، کدگذاری داده ها، استخراج الگوهایی از میان کدها همگی مستلزم خلاقیت اند. تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش به عنوان فرآیندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیقی می باشد.به گونه کلی، تجزیه و تحلیل عبارت از روشی می باشد که از طریق آن کل فرآیند پژوهشی، از انتخاب مساله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت        می گردد(خاکی، 1386).

در این فصل پژوهشگر برای پاسخگویی به مساله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا تائید فرضیاتی که صورت بندی کرده می باشد به تجزیه و تحلیل داده هامی پردازند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط با آزمون فرضیه ها در این فصل ارائه شده می باشد.پژوهشگر پس از اینکه روش پژوهش خود را مشخص نمود و  با بهره گیری از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای تجزیه و تحلیل فرضیه های خود جمع آوری نمود، اکنون نوبت آن می باشد که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش پژوهش، نوع متغیرها و غیره سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که این مرحله او را در پژوهش هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخ یا راه حلی برای پرسش پژوهش بیابد.

همانطوری که قبلا تبیین داده گردید، اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه های پژوهش از طریق پرسشنامه های توزیع شده استخراج شده که پس از انتقال به صفحه گسترده excel مورد پردازش قرار گرفته می باشد و سپس با در نظر داشتن فرضیه، به تجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره گیری از نرم افزارspss می پردازیم. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه از روشهای مختلفی بهره گیری می گردد؛ به آن معنا که آغاز اطلاعات مورد نیاز برای انجام محاسبه و سپس آزمونهای رگرسیون برای مطالعه تاثیر اجزای کنترل داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مورد کنکاش قرار گرفت.

در این فصل از پژوهش که به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده اختصاص دارد آغاز به توصیف متغیرها و عوامل مرتبط با پژوهش از حیث جنسیت،وضعیت تاهل، تحصیلات، سابقه و … پرداخته و کوشش شده می باشد توصیف کاملی از شرایط نمونه مورد مطالعه صورت گیرد و همچنین به توصیف متغیرهای پژوهش پرداخته و سپس فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفته می باشد.

4-2- آمار توصیفی

آمار توصیفی به مجموعه روش هایی اطلاق می گردد که برای جمع آوری، اختصار کردن، طبقه بندی و توصیف حقایق عددی به کار می رود. در واقع این آمار، داده ها و اطلاعات پژوهش را توصیف می کند و طرح یا الگوی کلی از داده ها برای بهره گیری سریع و بهتر از آن ها به دست میدهد. در این بخش اختصار ای از اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه های توزیع شده و دریافت شده شامل جنسیت ، وضعیت تاهل ، اندازه تحصیلات ، نوع عضویت ، میانگین ، واریانس و انحراف استاندارد پاسخ های گردآوری شده آورده می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول( 4-1) جدول فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت، تاهل و تحصیلات و نوع عضویت در جامعه حسابرسان

متغیر به تفکیک فراوانی درصد
1- جنسیت مونث

مذکر

کل

43

188

231

6/18

4/81

100

2- وضعیت تاهل مجرد

متاهل

کل

16

215

231

9/6

1/93

100

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- اندازه تحصیلات

لیسانس

فوق لیسانس و بالاتر

کل

140

91

231

6/60

4/39

100 4- نوع عضویت

موسسات عضو جامعه

اعضای جامعه شاغل در موسسات حسابرسی عضو

اعضای جامعه شاغل در سازمان حسابرسی

کل

91

38

102

231

4/39

5/16

1/44

100

6/18 درصد از پاسخگویان یعنی 43 نفر زن و 4/81 درصد یعنی 188  نفر مرد می باشند. 215 نفر از پاسخگویان که 1/93 درصد را شامل می گردد متاهل و 16  نفر که 9/6 درصد را شامل می گردد مجرد هستند. 140 نفر از پاسخگویان یعنی 6/60 درصد دارای مدرک لیسانس، و 91 نفر یعنی 4/39 دارای مدرک فوق لیسانس وبالاتر می باشند. 91 نفر از پاسخگویان یعنی 4/39 درصد در عضویت موسسات جامعه، 38 نفر یعنی 5/16 درصد در عضویت موسسات حسابرسی ، و 102 نفر یعنی 1/44 در عضویت سازمان حسابرسی بوده اند.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

 

مطالعه تأثیر کنترل داخلی براثربخشی برنامه ی حسابرسی

اهداف فرعی

1- مطالعه تأثیر محیط کنترلی(بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی) براثربخشی برنامه حسابرسی.

2- مطالعه تأثیر فعالیتهای کنترلی (بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی)براثربخشی برنامه حسابرسی.

3- مطالعه تأثیر ارزیابی ریسک (بعنوان جزئی از سیستم کنترل داخلی) براثربخشی برنامه حسابرسی.

پایان نامه مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران 

پایان نامه مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید