مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

نتایج آزمون فرضیه ی فرعی دوم

فرضیه سوم پژوهش به مطالعه تأثیر ارزیابی ریسک (بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی) بر اثربخشی برنامه حسابرسی می پردازد و اینکه آیا این تأثیر معنی دار هست یا نه؟ برای این مقصود از ضریب همبستگی اسپیرمن بهره گیری شده می باشد. نتایج پژوهش بر مبنای ضریب همبستگی نشان می دهد که بین این دو متغیر 50/0 همبستگی مثبت معنی دار هست. پس می توان در سطح اطمینان 99% نتیجه گرفت که با بهبود جایگاه ارزیابی ریسک اثربخشی برنامه حسابرسی افزایش می یابد. در واقع می توان گفت بین ارزیابی ریسک و اثربخشی برنامه حسابرسی یک ارتباط ی مثبت هست. جهت تعیین اندازه سهم هر کدام از مولفه های سیستم کنترل داخلی در پیش بینی اثربخشی برنامه حسابرسی با بهره گیری از رگرسیون همزمان به این نتیجه رسیدیم که ارزیابی ریسک با ضریب بتای(28/0)، در صورت ثابت ماندن سایر شرایط و تاثیر محیط کنترلی، به ازای یک واحد افزایش در مولفه ارزیابی ریسک 28/0 واحد بر اثربخشی برنامه حسابرسی افزوده می گردد.

 

5-2-4- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی سوم

فرضیه چهارم پژوهش به مطالعه تأثیر فعالیتهای کنترلی (بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی) بر اثربخشی برنامه حسابرسی می پردازد و اینکه آیا این تأثیر معنی دار هست یا نه؟ برای این مقصود از ضریب همبستگی اسپیرمن بهره گیری شده می باشد. نتایج پژوهش بر مبنای ضریب همبستگی نشان می دهد که بین این دو متغیر 22/0 همبستگی مثبت معنی دار هست. پس می توان در سطح اطمینان 99% نتیجه گرفت که با بهبود جایگاه فعالیتهای کنترلی اثربخشی برنامه حسابرسی افزایش می یابد. در واقع می توان گفت بین فعالیتهای کنترلی و اثربخشی برنامه حسابرسی یک ارتباط ی مثبت هست. جهت تعیین اندازه سهم هر کدام از مولفه های سیستم کنترل داخلی در پیش بینی اثربخشی برنامه حسابرسی با بهره گیری از رگرسیون همزمان به این نتیجه رسیدیم که ارزیابی ریسک با ضریب بتای(29/0)، در صورت ثابت ماندن سایر شرایط و تاثیر محیط کنترلی و ارزیابی ریسک، به ازای یک واحد افزایش در مولفه فعالیتهای کنترلی 29/0 واحد بر اثربخشی برنامه حسابرسی افزوده می گردد.

 

5-3 – محدودیتهای پژوهش

در کار پژوهش مانند هر کار دیگری، عوامل مخل و مزاحم هست که مانع از جریان عادی امور می گردد؛ و نتایج پژوهش را تحت تاثیر قرار می‌دهد، و موجب کم رنگ تر شدن نتایج پژوهش می گردد و در بعضی موارد موجب شدت هرچه بیشتر آنها می گردد. لذا کنترل تاثیر این عوامل از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. عمده ترین محدودیتهای این پژوهش عبارت می باشد از:

1 – محدودیت اول مربوط به ابزار گردآوری داده ها( پرسشنامه) می باشد . لذا محدودیت های ذاتی این روش شامل برداشت نادرست پاسخ دهندگان از سوال های پژوهش و عدم دقت کافی پاسخ دهندگان همواره هست.

2 – بعد مسافت و فاصله ی جغرافیایی از جامعه ی آماری پژوهش که اکثراً در تهران متمرکز هستند، مانند محدودیتهای مهم این پژوهش بود.

3- باتوجه به ماهیت متغیرها و نیز محدودیت جامعه آماری، انتخاب نمونه به صورت تصادفی          طبقه ای و با بهره گیری از فرمول کوکران انجام شده می باشد واین موضوع می تواند از محدودیتهای پژوهش برای تعمیم نتایج باشد.

4-  این پژوهش مانند سایر پژوهش های توصیفی دارای محدودیت زمانی و مکانی می باشد. لذا بایستی در تعمیم نتیجه آن به سایرزمانها و سایر جوامع آماری دقت نمود.

 

 

 

 

 

54- پیشنهادهای پژوهش

با در نظر داشتن یافته های حاصل از پژوهش، پیشنهادهایی در دو بخش جداگانه به تبیین زیر ارائه می گردد:

541- پیشنهادهای کاربردی پژوهش

1 –  به طورکلی نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که اجزای کنترل داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی تاثیر مثبتی دارد ،که این امر می تواند نشان دهنده تأثیر مؤثرآنها در بهبود برنامه حسابرسی و اثربخشی بالای آن در شرکتها باشد. لذا ،به مدیران شرکتها پیشنهاد می گردد، که سیستم کنترل داخلی مناسبی داشته باشند تا بتوانند تأثیر اعتباردهی مؤثرتری را توسط حسابرسان برای سرمایه گذاران خود حاصل کنند.

2 – امروزه سرمایه گذاران و سهامداران شرکتها به اطلاعات قابل اطمینانی از وضعیت مالی شرکتها نیاز دارند تا بتوانند بر اساس آن  تصمیم گیری کنند. فلذا این حسابرسان هستند که این اطمینان را به آنها      می دهند پس برای اثربخش بودن حسابرسی و ارائه گزارشات درست توسط حسابرسان، شرکتها بایستی سیستم کنترل داخلی مناسبی را استقرار دهند تا بتوانند بر اثربخشی برنامه حسابرسی و نتایج آن کمک شایانی کرده باشند.

3 –  پیشنهاد می گردد که باگسترش مطالعات و ادبیات نظری در مورد کنترلهای داخلی و برنامه حسابرسی، شرکتها، سهامداران و موسسات حسابرسی، با این مباحث بیشتر آشنا شوند تا بتوانند به نحو مناسبی به ایفای تأثیر در حسابرسی و نتیجتاً تاثیر برارزش افزوده بازار شرکتها بپردازند.

4 –  با در نظر داشتن یافته های پژوهش که حاکی از اثربخش بودن اجزای کنترل داخلی در برنامه حسابرسی میباشد می توان به سازمان بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد نمود تا با اجرای مکانیزم های کارآمد و آموزش های لازم، سرمایه گذاران و فعالین بازار سرمایه را با اهمیت مبحث کنترلهای داخلی و حسابرسی اثربخش آشنا نمایند تا سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود به ساختار کنترلهای داخلی و حسابرسی اثربخش توجه نمایند تا رفته رفته زمینه های کارایی بازار سرمایه فراهم آورده گردد تا شاید از این طریق با شفاف سازی طریقه اطلاعات در بازار سرمایه و آگاه سازی سرمایه گذاران، بازاری کارا و اثربخش ایجاد نموده و فعالان اقتصادی در این بازار را برای چرخاندن هرچه بهتر چرخه های اقتصادی و هدایت صحیح سرمایه ها و ثروت های ملی به سوی تولید و اشتغال که منجر به رشد و توسعه اقتصادی خواهد گردید، تشویق و طرفداری نمایند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

 

مطالعه تأثیر کنترل داخلی براثربخشی برنامه ی حسابرسی

اهداف فرعی

1- مطالعه تأثیر محیط کنترلی(بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی) براثربخشی برنامه حسابرسی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- مطالعه تأثیر فعالیتهای کنترلی (بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی)براثربخشی برنامه حسابرسی.

3- مطالعه تأثیر ارزیابی ریسک (بعنوان جزئی از سیستم کنترل داخلی) براثربخشی برنامه حسابرسی.

پایان نامه مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران 

پایان نامه مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری