عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

خطرهای تحریف با اهمیت می‌تواند در مورد خطرهای مربوط به معاملات عمده غیرمعمول ناشی از موضوعاتی زیرا موارد زیر، بیشتر باشد :

  • دخالت زیاد مدیریت در تعیین نحوه اقدام حسابداری.
  • دستی بودن بخش عمده‌ای از عملیات گردآوری و پردازش اطلاعات.
  • محاسبات یا استانداردهای حسابداری پیچیده.
  • ماهیت معاملات غیرمعمول‌که ممکن می باشد واحد مورد رسیدگی را در اعمال کنترلهای مؤثر نسبت به خطرها با دشواری روبرو کند.

خطرهای تحریف با اهمیت ممکن می باشد در مورد خطرهای مربوط به موضوعات قضاوتی عمده‌ای بیشتر باشد که مستلزم انجام برآوردهای حسابداری به دلیل موضوعاتی زیرا موارد زیر می باشد :

  • استانداردهای حسابداری مربوط به برآوردهای حسابداری یا شناخت درآمد عملیاتی ممکن می باشد به‌گونه‌ای متفاوت تفسیر گردد.
  • قضاوت لازم ممکن می باشد ذهنی، پیچیده یا نیازمند مفروضاتی درمورد آثار رویدادهای آتی باشد، برای مثال، قضاوت درمورد ارزش منصفانه.

حسابرس بایستی در مورد خطرهای عمده، طراحی کنترلهای مربوط توسط واحد مورد رسیدگی، شامل فعالیتهای کنترلی مربوط را ارزیابی و چگونگی اجرای آنها را مشخص کند. شناخت حسابرس از کنترلهای واحد مورد رسیدگی در ارتباط با خطرهای عمده، به‌مقصود فراهم کردن اطلاعات مناسب برای اتخاذ یک رویکرد مؤثر حسابرسی، الزامی می باشد. مدیریت بایستی از خطرهای عمده آگاه باشد، اما، خطرهای مربوط به معاملات غیرمعمول یا موضوعات قضاوتی عمده، اغلب احتمال کمتری دارد که مشمول کنترلهای عادی گردد. از این‌رو، شناخت حسابرس از نحوه طراحی و اجرای کنترلها در مورد این خطرهای عمده توسط واحد مورد رسیدگی، شامل نحوه برخورد مدیریت با خطرها و نحوه اجرای فعالیتهای کنترلی (مانند مطالعه مفروضات توسط مدیران ارشد یا کارشناسان، فرایندهای مدون انجام برآوردها یا تصویب توسط هیئت مدیره) برای مدیریت خطرهاست. برای مثال، در مواردی که رویدادی مانند دریافت اخطاریه در مورد دعوای حقوقی عمده هست، در نظر داشتن برخورد واحد مورد رسیدگی شامل موضوعاتی مانند نحوه ارجاع آن به کارشناسان مناسب (مانند مشاور حقوقی درون یا برون سازمانی)، چگونگی برآورد اثر بالقوه و چگونگی افشای موضوع در صورتهای مالی می‌باشد.

 

2-19-1- خطرهایی‌که‌آزمونهای محتوا، به‌تنهایی شواهد حسابرسی مناسب و کافی برای آنها فراهم نمی‌کند

حسابرس با شناخت سیستم اطلاعاتی واحد مورد رسیدگی در ارتباط با گزارشگری مالی، می‌تواند خطرهای تحریف با اهمیتی را شناسایی کند که مستقیما به ثبت و نگهداری سوابق گروههای معاملات یا مانده‌ حسابهای عادی و تهیه صورتهای مالی قابل اعتماد مربوط می گردد. این خطرها شامل خطرهای پردازش نادرست یا ناقص می باشد. معمولاً، این خطرها به گروههای معاملات عمده‌ای مانند درآمدهای عملیاتی، خریدها و دریافتها یا پرداختهای نقدی واحد مورد رسیدگی مربوط می گردد.

معاملات تجاری معمول، اغلب به گونه خودکار پردازش می گردد. درچنین شرایطی، ممکن می باشد اجرای آزمونهای محتوا به تنهایی در ارتباط با خطر جوابگو نباشد. برای مثال، درشرایطی که بخش عمده‌ای از اطلاعات واحد مورد رسیدگی، به گونه الکترونیکی، مثلاً از طریق یک سیستم یکپارچه، شروع، ثبت، پردازش وگزارش می گردد، حسابرس ممکن می باشد تشخیص دهد که طراحی آزمونهای محتوای مؤثری که به تنهایی شواهد حسابرسی مناسب و کافی فراهم کندکه گروههای معاملات یا مانده حسابهای مربوط به‌گونه با اهمیتی تحریف نشده می باشد، میسر نیست. درچنین شرایطی، شواهد حسابرسی ممکن می باشد تنها به شکل الکترونیکی در دسترس باشد و کافی و مناسب بودن آن معمولاً به تاثیر کنترلهای حاکم بر درست وکامل بودن آن بستگی دارد. افزون بر این، چنانچه اطلاعات تنها به‌گونه الکترونیکی شروع، ثبت و پردازش یا گزارش گردد و کنترلهای مناسب بطور مؤثر اعمال نشود، احتمال شروع نادرست یا تغییر اطلاعات و عدم کشف آن بیشتر می گردد.

2-19-2- تجدید نظر در برآورد خطر

برآورد حسابرس از خطرهای تحریف با اهمیت در سطح ادعا مبتنی‌بر شواهد حسابرسی موجود می باشد و ممکن می باشد با کسب شواهد حسابرسی بیشتر در جریان حسابرسی، تغییر کند. به ویژه برآورد خطر ممکن می باشد مبتنی‌بر این انتظار باشد که کنترلها به مقصود پیشگیری یا کشف و اصلاح تحریف با اهمیت در سطح ادعا به‌گونه اثربخش اجرا می گردد. اما حسابرس در اجرای آزمون کنترلها برای کسب شواهد حسابرسی درمورد اجرای اثربخش آنها، ممکن می باشد در جریان حسابرسی شواهدی کسب کند که کنترلها در مقاطع زمانی مربوط به گونه اثربخش اجرا نمی‌گردد. همچنین، حسابرس در اجرای آزمونهای محتوا ممکن می باشد تحریفهایی را کشف کند که از نظر مبلغ یا فراوانی، بیشتر از اندازه مورد انتظار در برآوردهای خطر توسط وی باشد. در شرایطی که حسابرس با اجرای روشهای حسابرسی لازم شواهدی کسب می کند که متناقض با شواهدی می باشد که مبنای برآورد اولیه وی قرار گرفته می باشد، در برآورد تجدیدنظر و درنتیجه، روشهای حسابرسی لازم پیش‌بینی شده را تعدیل می کند..

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

 

مطالعه تأثیر کنترل داخلی براثربخشی برنامه ی حسابرسی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی

1- مطالعه تأثیر محیط کنترلی(بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی) براثربخشی برنامه حسابرسی.

2- مطالعه تأثیر فعالیتهای کنترلی (بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی)براثربخشی برنامه حسابرسی.

3- مطالعه تأثیر ارزیابی ریسک (بعنوان جزئی از سیستم کنترل داخلی) براثربخشی برنامه حسابرسی.

پایان نامه مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران 

پایان نامه مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری