عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها 

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– ثبات ضریب  بعنوان شاخص ریسک سیستماتیک

مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای بر اساس یکسری از مفروضات اساسی بنا نهاده شده می باشد که یکی از آنها فرض ثبات ضریب بتا در طول دوره می باشد. چنانچه ضریب بتا سهام ثابت نباشد ، مشکلاتی در جهت بهره گیری از این مدل به وجودخواهد آورد. از اینرو در صورتیکه ضریب بتا در طول زمان ثبات لازم را نداشته باشد ، نتایج بدست آمده از این مطالعات غیر قابل بهره گیری خواهد بود.

در مورد ثبات یا عدم ثبات بتا در طول زمان دو طرز فکر متفاوت هست . عده ای عقیده دارند که گذشته تصویر کاملی از آینده بوده و اظهار می کنند که بتاهای یک دوره تخمین بدون تورشی از بتای دوره بعد می باشد بطوریکه با داشتن بتای یک دوره بتای دوره بعد را می توان به آسانی پیش بینی نمود . پیش روی گروه دوم عقیده دارند که بتای گذشته (تاریخی) مبنای صحیح جهت تخمین بتای آینده نیست و بتای محاسبه شده در طول زمان در حال تغییر می باشد . طرفداران این طرز فکر علت های متعددی برای این بی ثباتی ذکر کرده اند مانند آنها می توان به تمایل بتاها به میانگین ، تغییر در مولفه های اساسی شرکت ، تغییر در مولفه های کلان اقتصادی و … تصریح نمود.

مطالعات متعددی در مورد ثبات ضریب بتا انجام گرفته می باشد که همگی آنها به نتایج تقریبا مشابهی مبنی بر عدم ثبات ضریب بتا سهام منفرد و ثبات نسبی ضریب بتای پرتفوی در طول دوره دست یافته اند.( راعی ، 1383) .

2-9- ریسکهای ناشی از شرکت

2-9-1- ریسک تجاری

از دیدگاه نظری شرکت دارای مقدار معینی ریسک می باشد که بصورت ذاتی یا فطری در فعالیت­های آن هست که در اصطلاح به آن ریسک تجاری گویند و یا بعبارتی ریسک تجاری عدم اطمینانی می باشد که بصورت ذاتی در پیش بینی سود عملیاتی شرکت دارد. به تعبیری ریسک تجاری ریسک انفرادی[1]  می باشد. در این ارتباط خالص سود عملیاتی پس از کسر مالیات[2] عبارت می باشد سود عملیاتی بعد از کسر مالیات .

پراسد و مریکاس[3] در سال 1984 اینطور اظهار کرده­اند که ریسک تجاری شرکت غیر اهرمی را می­توان از طریق انحراف معیار بازده سهام محاسبه نمود(جولای،1388) و با در نظر داشتن آن فرمول محاسبه ریسک تجاری با بهره گیری از رگرسیون بصورت زیر ارائه گردید:

Rut = au + βut * Rmt + eu

و متغیرهای مربوط به آن بدین شکل تعریف خواهند گردید :

Rut : بازده شرکت غیر اهرمی برای دوره t

βut : ریسک شرکت غیر اهرمی که همان ریسک تجاری می باشد.

Rmt : بازده پرتفوی بازار

au : عرض از مبدا خط رگرسیون.

ریسک تجاری تا حد زیادی به هزینه عملیاتی شرکت نیز وابسته می باشد بطوریکه اگر هزینه­های ثابت بالا باشد ، حتی کاهش اندکی در فروش می­تواند بازده سهام را به اندازه زیادی کاهش دهد . پس اگر سایر عوامل ثابت باشند هراندازه که هزینه­های ثابت زیاد باشند ریسک تجاری شرکت بیشتر می­گردد .از طرفی اگر شرکت هیچگونه وامی دریافت نکند عدم اطمینان یا ریسک بازده سهام آینده ، ریسک تجاری تلقی می­گردد پس میتوان اینطور نتیجه گرفت که ریسک تجاری نه تنها در صنایع مختلف بلکه در شرکتهای فعال در یک صنعت فرق می­کند.

[1]– Stand alone Risk

[2]– Net Operating Profit after Tax (NOPAT)

[3]– Prasede & Merichas

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

پرسش پژوهش

مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش های زیر به عنوان سؤالات اصلی این پژوهش هستیم:

1- بین ریسک اعتباری و ریسک سود تعهدی چه ارتباط ای هست؟

2- بین ریسک اعتباری و ریسک سود نقدی چه ارتباط ای هست؟

1-5- اهداف پژوهش

1-5-1- اهدف علمی پژوهش

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد. هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکهای ایرانی        می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد.

1- مطالعه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک سود تعهدی

2- مطالعه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک سود نقدی

1-5-2- اهدف کاربردی پژوهش

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن می تواند اهداف کاربردی، برای گروه های زیر داشته باشد:

– تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش می تواند جهت تحلیل بانک هایی که دارای ریسک اعتباری هستند، مفید واقع گردد.

– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد. پس اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در بانک هایی که ریسک اعتباری هستند، مهم می باشد.

– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این پژوهش می تواند جهت تحلیل بانک هایی که دارای ریسک اعتباری هستند، مفید واقع گردد. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این پژوهش برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی بهره گیری نمایند.

پایان نامه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها

پایان نامه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری