عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل سنتی رفتار هزینه، بدون در نظر داشتن تأثیر مدیران در فرایند تعدیل منابع، ارتباطی میان هزینه­ها و سطوح مختلف فعالیت مستقر می­کند. بدلیل رفتار نامنظم بعضی هزینه­ها مدیران تصمیماتی برای تغییر در منابع مربوط به آنها می­گیرند. زیرا چنین منابعی را نمی­توان به مقدار کمی، افزایش یا کاهش داد یا تغییرات منابع را با سرعت کافی با تغییرات کوچک تقاضا متناسب نمود. بی نظمی هزینه­ها ممکن می باشد به ظرفیت اضافی یا ظرفیت ناکافی بیانجامد، اما منجر به به چسبندگی هزینه­ها نمی­گردد. چسبندگی هزینه بر این علت رخ می­دهد که اختلافات نامتعارفی در تعدیل منابع هست. به بیانی دیگر، عواملی که در تعدیل منابع دخیل هستند از تعدیل کاهش منابع ممانعت به اقدام می­آورند یا موجب کاهش سرعت انجام تعدیلات کاهش در مقایسه با تعدیلات افزایش می­شوند.

شرکتها برای کنار گذاشتن منابع و جایگزینی همان منابع در صورت بازگشت تقاضا به وضعیت اولیه، ناگزیر به تحمل هزینه­های تعدیل هستند. هزینه­های تعدیل شامل مواردی همچون پرداخت خسارت به کارکنان کنار گذاشته شده و هزینه­های جستجو و آموزش کارکنان جدید می باشد. علاوه بر هزینه­های ریخته، هزینه­های سازمانی مانند تضعیف روحیه کارکنان باقی­مانده به دلیل قطع ارتباط با همکاران خود و فرسایش سرمایه انسانی به دلیل از هم گسیختگی گروه­های کاری نیز جزئی از هزینه­های تعدیل محسوب می­گردد. از سویی دیگر زمانی که تقاضا افزایش می­یابد، مدیران منابع را به اندازه کافی افزایش می­دهند تا به فروش بیشتری دست یابند اما زمانی که فروش کاهش یابد، عملا بعضی منابع قابل بهره گیری نیست. بدلیل اینکه نوسانات تقاضا تصادفی می باشد و مدیران بایستی پیش از تصمیم­گیری در مورد کاهش منابع، احتمال موقتی بودن کاهش تقاضا را ارزیابی کنند. چسبندگی هزینه­ها زمانی روی می­دهد که به هنگام کاهش تقاضا، مدیران برای اجتناب از هزینه­های تعدیل، تصمیم به حفظ منابع بلااستفاده می­گیرند. همچنین، جنسن و مکلینگ (1976) اینطور اظهار میدارند که تصمیم مدیران به حفظ منابع بلااستفاده ممکن می باشد ناشی از ملاحظات شخصی باشد و نوعی هزینه­های نمایندگی ایجاد کند. بعضی از مدیران به دلیل ملاحظات شخصی ، تصمیماتی می­گیرند که مطلوبیت شخصی آن را افزایش می­دهد، اما از دیدگاه سهامداران بهینه می باشد. هزینه نمایندگی هزینه­هایی می باشد که به دلیل گرفتن چنین تصمیماتی توسط مدیران به شرکت­ها تحمیل می­گردد (مرتضوی،1390).

از طرفی مدیران ممکن می باشد منابع بلااستفاده شرکت را برای جلوگیری از پیامدهای شخصی مانند از دست دادن مقام خود به دلیل کوچک سازی یک بخش یا نگرانی از دست دادن همکاران خود، حفظ کنند که در نهایت به چسبندگی هزینه منجر می­گردد. پدیده چسبندگی هزینه در شکل 2-2  به تصویر کشیده شده می باشد. با در نظر داشتن شکل،شرکت در سطح y0 مشغول فعالیت می باشد. همانگونه که نظاره می­گردد ، اگر سطح فعالیت، افزایش یابد و به سطح yH  برسد رفتار هزینه ها متقارن خواهد گردید. اما در صورت کاهش سطح فعالیت  yL بسته به شرایط ممکن می باشد سه نوع رفتار هزینه نظاره ­گردد. خط پررنگ نشان می­دهد کاهش هزینه، کمتر از کاهش سطح فعالیت می باشد که حاکی از رفتار چسبنده هزینه می باشد. اگر هزینه­ها متناسب با سطح فعالیت کاهش یابد رفتار متقارن بروز می­کند ودر نهایت، اگر هزینه­ها بیشتر از کاهش سطح فعالیت،کاهش یابد، نشان دهنده رفتار چسبنده هزینه­ها می باشد که در شکل با خط­چینی نمایش داده شده می باشد.

 

 هزینه ها
رفتار متقارن هزینه

 

چسبنده هزینه
سطح فعالیت هزینه

 

 

 

 

 

yH
y0

 

yL

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

شکل 2-2 عدم تقارن هزینه­ها

 

2-2-8- تاثیر چسبندگی هزینه بر پیش­بینی تحلیلگران

به دلیل عدم کاهش هزینه­ها چسبندگی هزینه­ها موجب کاهش بیشتر سود در دوره­های کاهش فروش می­گردد. بافرض اینکه مابقی نمودار توزیع سود کاهش سود، تغییری نکند، کاهش مضاعف سود به دلیل چسبندگی هزینه، نوسان پذیری سود پیش­بینی شده را افزایش می­دهد. اگر احتمال افزایش یا کاهش سطح فعالیت به مقادیر یکسان برابر باشد. با فرض ثابت ماندن سایر عوامل، چسبندگی هزینه، موجب کاهش بیشتر سود در مقایسه به هزینه­های ضد چسبندگی می­گردد. از این رو در دوره­های افزایش سطح فعالیت نیز تحلیلگران سود شرکتی را که هزینه­هایش چسبنده می باشد، کمتر پیش­بینی می­کنند و به همین دلیل قدر مطلق خطای پیش­بینی سود، هم هنگام افزایش سطح فعالیت و هم هنگام کاهش سطح فعالیت بیشتر خواهد بود (ویس،2010).

شکل2-2 نحوه تاثیر چسبندگی هزینه بر خطای پیش­بینی سود را به تصویر کشیده. این شکل تابع سود را نشان می­دهد. خط پررنگ، مربوط به وضعیت چسبندگی هزینه­ها و خط چین نشان­دهنده وضعیت ضد چسبندگی بودن هزینه­ها می باشد. با کاهش سطح فعالیت از  y0 به y L سود در وضعیت چسبندگی از وضعیت ضدچسبندگی کمتر می­گردد (نقطه G پائینتر از نقطه E). سود مورد انتظار نیز در حالت چسبندگی کمتر از حالت ضدچسبندگی می باشد (سطح سودآوری FC پائینتر از سطح DB قرار دارد). پس اگر AC  و AB به ترتیب قدر مطلق خطای پیش بینی سود در حالت چسبندگی و ضد چسبندگی باشد. طبق نمودار خطای پیش­بینی سود در حالت چسبندگی بیشتر می باشد (AC > AB) استدلال مشابهی را می­توان در شرایط کاهش سطح فعالیت نیز به کار گرفت به این ترتیب که اگر FG  و DE به ترتیب خطای پیش­بینی سود در حالت چسبندگی و ضد چسبندگی باشند، زیرا FG > DG می باشد خطای پیش بینی سود در وضعیت چسبندگی، بیشتر خواهد بود. مبنای این چسبندگی هزینه ها در صورت هر تغییری در سطح فعالیت موجب افزایش خطای پیش­بینی سود می­گردد.

اگر سرمایه­گذاران چنین تصور کنند که در شرکتهایی با هزینه چسبنده تر دقت پیش­بینی سود کمتر می باشد، این رفتار هزینه به واکنش آنها نسبت به نوسانات سود تاثیر می­گذارد. کاهش پیش­بینی­پذیری سود به این معنی می باشد که سودهای گزارش شده، اطلاعات مفید کمتری برای ارزیابی و پیش­بینی سودهای آتی در اختیار قرار می­دهد که به گفته لایپ[1](1990) این امر موجب کاهش ضریب واکنش سود می باشد(مرتضوی،1390). زیرا شواهد نشان می­دهد که ضریب واکنش قیمت سود با افزایش دقت پیش­بینی­ها افزایش می­یابد. پس، اگر سرمایه­گذاران تصور کنند که چسبندگی هزینه، دقت پیش­بینی سود را کاهش می­دهد، اطمینان آنها نسبت به سودهای تحقق یافته نیز کاهش می­یابد.

[1] -Lipe

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

سوال اصلی:

1- بین ویژگیهای شرکت و ساختار سرمایه آنها  چه ارتباط ای هست؟

سوالات فرعی:

1- بین ساختار هزینه و ساختار سرمایه  چه ارتباط ای هست؟

2- بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟

3- بین سود آوری شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟

برای پاسخگویی به سوالات بالا فرضیه های زیر تدوین شده می باشد.

 پایان نامه مطالعه تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران 

پایان نامه - تز - رشته حسابداری