عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

.

 4-1-3-2سهام رشدی و سهام ارزشی

بحث سهام رشدی و سهام ارزشی دارای سابقه طولانی می باشد. بنجامین گراهام در سال 1934درکتاب تجزیه و تحلیل اوراق بهادار[1] روشهای ارزش‌یابی برمبنای ضرایب را بنیان نهاد. او معتقد بود که از طریق این ضرایب می توان سهام ارزان از سهام گران تمیز داد و می توان بازده اضافه به دست آورد.

تعاریف متفاوتی درمورد سهام رشدی و سهام ارزشی هست. تعریف هاگن(2001)تصریح دارد که سهام رشدی سهامی می باشد که قیمت آن در مقایسه با جریان نقدی، درآمد، سود تقسیمی و ارزش دفتری فعلی بالاتر از میانگین می باشد. پس در بلند مدت سهام رشدی بازدهی کمتری نسبت به سهام ارزشی که با در نظر داشتن معیارهای فوق الذکر قیمتی پایینتر از میانگین دارد خواهد داشت.

چند پژوهش مهم در دهه 90انجام شده که توجه آکادمیک به موضوع را بیش از پیش نمود. اگرچه به لحاظ زمانی مقاله چان، هامائو و لاکونیشوک(1991) مقدم می باشد؛ اما به لحاظ اهمیت آغاز به مقاله فاما و فرنچ(1992) به طورخلاصه تصریح می گردد و سپس نکاتی از مقالات چان، هامائو و لاکونیشوک(1991)، لاکونیشوک، اشلایفر و ویشنی(1994) و فاما و فرنچ(1998)، برشمرده خواهد گردید.

در سال 1992فاما و فرنچ به مطالعه سهام رشدی و سهام ارزشی با بهره گیری از دو شاخص BM و EPپرداختند. این پژوهش بر اساس داده های 1963تا1990سهام شرکت های فعال در بورس های نیویورک، نزدک و امکس انجام گردید. فاما و فرنچ سهام شرکت ها را بر اساس دو شاخص ذکر گردیده به 10دسته طبقه بندی کردند. سهام رشدی در دسته اول و سهام ارزشی در دسته دهم قرار گرفته بود و برای مطالعه دقیق تر دسته اول و دهم خود به دو نیم تقسیم بندی شدند.

در پژوهش فاما و فرنچ(1992) وقتی سهام رشدی و سهام ارزشی از طریق شاخص BMتمیز داده می گردد، بازدهی ماهانه دسته سهام ارزشی (10B) 1.83% و  بازدهی ماهانه دسته سهام رشدی(1A)، تنها0.3% می باشد. مرتب کردن دسته ها براساس EP هم نتایج مشابهی دارد(1.72%بازدهی ماهانه سهام ارزشی پیش روی 1.04% بازدهی ماهانه سهام رشدی). این درحالیست که بتا(به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک) در دسته های مختلف تفاوت معناداری ندارد و پس شاخص بتا نمی تواند تبیین دهنده تفاوت بازدهی گروه های مختلف باشد.

فاما و فرنچ(1992) برای این‌که تاثیر اندازه شرکت ها را در مطالعات خود مطالعه کنند، شرکت ها را از نظر اندازه به ده گروه دسته بندی کردند و براساس شاخصBMبازدهی را مطالعه کردند. آنها نظاره کردند که استراتژی سرمایه گذاری ارزشی در شرکت های کوچک موثرتر می باشد.

درسال 1994، چند محقق به نام های لاکونیشوک، اشلایفر و ویشنی، مقاله دیگری منتشر کردند که درآن سهام بورس های نیویورک و امکس را در بازه زمانی 1968تا1989مطالعه کردند و این بار برخلاف پژوهش فاما و فرنچ استراتژی بلند مدت(استراتژی خرید و نگهداری) مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین شاخص جریان نقدی به قیمت(CFP) به شاخص هایی که فاما و فرنچ مطالعه کرده بوند، اضافه گردید و بازدهی ها براساس اندازه تعدیل گردید. در این پژوهش هم بازدهی سهام رشدی و سهام ارزشی از طریق هر سه شاخص تشخیص این دو دسته سهام، بسیار متفاوت بود. بازدهی سهام ارزشی با در نظر داشتن شاخص های BM، EPو CFP به ترتیب 17.3%،16.2%و18.3% بود؛ درحالیکه بازدهی سهام رشدی به ترتیب 11.00%،12.3%و8.4%بوده می باشد. بازدهی تعدیل شده با ریسک نیز بسیار متفاوت بوده می باشد.

در خارج از آمریکا هم تحقیقاتی وجود اختلاف بازده سهام رشدی و سهام ارزشی را تایید کردند. چان، هامائو و لاکونیشوک در سال 1991 تحقیقی انجام دادند که درآن داده های بورس توکیو(ژاپن) بین سالهای 1971تا1988 مطالعه شده بود. آنها هم همان سه شاخص پژوهش لاکنیشوک و همکاران(1994) را مورد مطالعه قرارد دادند.

فاما و فرنچ(1998) نیز طی پژوهش دیگری، داده های 12کشور دیگر به غیر از آمریکا را مورد مطالعه قراردادند. بازه زمانی مطالعه آنها 1975تا1995بود. این بار آنها علاوه بر سه شاخص ذکر گردیده، شاخص DPرا نیز در مدل وارد کردند و به این نتیجه رسیدند که سرمایه گذاری ارزشی در همه کشورها بازده اضافه ایجاد می کند. این بار محاسبه بازدهی بر اساس وزن سرمایه صورت گرفت.

[1]Security Analysis

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

3-1اهداف پژوهش

  • مطالعه بازدهی ناشی ازخرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گیری از روش های خرید تکنیکی با بهره گیری ازاستراتژی های میانگین متحرک در دوره های کوتاه مدت، میان مدت می باشد. و بازده بهره گیری از این روش را با بازده خرید و نگهداری سهام مقایسه نمود تا بتوان تصمیم گیری نمود که آیا روش های میانگین متحرک کارآمدتر از روش نگهداری می باشند یا خیر؟
  • مطالعه بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گیری از شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش های خرید و نگهداری در بورس اوراق بهادار می باشد.
  • مطالعه بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گیری از استراتژی ترکیبی میانگین های متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش خرید و نگهداری که کدام روش کارآمدتر می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری