عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه

فصل اول:  کلیات پژوهش. 1

1-1مقدمه 2

2-1اهمیت موضوع پژوهش و انگیزه انتخاب آن. 3

3-1اهداف پژوهش. 4

4-1فرضیه های پژوهش. 5

5-1جامعه آماری و حجم آن. 5

6-1بر آورد حجم نمونه 6

7-1روش گرد آوری اطلاعات.. 6

8-1روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 6

9-1مفاهیم و واژگان پژوهش. 8

1-9-1میانگین متحرک: 8

2-9-1اندیکاتور. 8

3-9-1شاخص قدرت اندازه حرکت. 9

4-9-1  نقاط بایست و برگرد هندسی. 9

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فصل دوم: پیشینه پژوهش. 10

1-2مقدمه 11

2-2مبانی نظری پژوهش. 12

1-2-2روش پرتفولیو. 12

2-2-2تحلیل بنیادی. 14

1-2-2-2مطالعه و تحلیل اوضاع اقتصادی کشور: 15

2-2-2-2تجزیه و تحلیل صنعت: 15

3-2-2-2تجزیه و تحلیل شرکت: 16

4-2-2-2ارزشیابی قیمت سهام: 16

3-2-2تحلیل تکنیکال. 16

3-2استراتژی های سرمایه گذاری. 18

1-3-2استراتژی های سرمایه گذاری بنیادی. 19

1-1-3-2استراتژی شتاب.. 19

2-1-3-2استراتژی معکوس.. 20

3-1-3-2اقلام تعهدی. 21

4-1-3-2سهام رشدی و سهام ارزشی. 22

2-3-2استراتژی های سرمایه گذاری تکنیکی. 25

1-2-3-2استراتژی میانگین متحرک.. 25

1-1-2-3-2میانگین متحرک ساده: 26

2-1-2-3-2میانگین متحرک موزون. 26

3-1-2-3-2میانگین متحرک نمایی. 27

4-1-2-3-2میانگین متحرک مثلثی. 29

5-1-2-3-2میانگین متحرک متغیر. 29

4-2روش های معاملاتی مورد بهره گیری مبتنی بر میانگین متحرک.. 31

1-4-2رابطه میانگین متحرک با قیمت.. 31

2-4-2رابطه میانگین متحرک کوتاه مدت و میانگین متحرک بلند مدت.. 32

5-2میانگین متحرک همگرا – واگرا(MACD) 32

6-2شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) 33

7-2استراتژی های سرمایه گذاری ترکیبی بنیادی و تکنیکال. 36

8-2تحقیقات خارج از کشور. 41

1-8-2پژوهش الکساندر. 41

2-8-2پژوهش فاما و بلوم 42

3-8-2پژوهش ون هورن و پارکر. 42

4-8-2پژوهش جیمز. 42

5-8-2پژوهش جنسن و بنینگتون. 43

6-8-2پژوهش بروک و همکاران. 44

7-8-2پژوهش بلوم و همکاران. 46

پژوهش بسمبیندر و چان. 46

9-8-2پژوهش هادسون و همکاران. 47

10-8-2پژوهش میلز. 47

11-8-2پژوهش جینکای. 48

12-8-2پژوهش ایساکو و هالیستین. 48

13-8-2پژوهش وایت و همکاران. 48

14-8-2پژوهش رانتر و لیل. 49

15-8-2پژوهش وانگ و همکاران. 49

16-8-2پژوهش گوناسکریج و پاور. 50

17-8-2سوک جون لی و همکاران. 50

18-8-2شین یون وانگ و همکاران. 51

19-8-2کوکوهان چن و همکاران. 51

20-8-2هارن و پاولو. 51

9-2تحقیقات در داخل کشور. 51

فصل سوم: روش انجام پژوهش. 54

1-3مقدمه 55

2-3روش پژوهش. 55

3-3جامعه آماری و حجم آن. 56

4-3بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ( در صورت نمونه گیری ) : 56

5-3فرضیه پژوهش. 58

6-3فرضیه های پژوهش. 58

7-3روش گرد آوری اطلاعات.. 59

8-3روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 59

9-3تعریف مفاهیم و واژگان. 61

1-9-3اندیکاتور. 61

2-9-3میانگین های متحرک:(نرم افزار رهاورد نوین3) 63

5-9-3نقاط بایست و برگرد هندسی. 67

10-3استراتژی‌های تکنیکال مورد بهره گیری 68

11-3اطلاعات لازم برای محاسبات فرضیه های پژوهش. 71

الف) قیمت سهام شرکتها: 71

ب)مجامع عادی: 71

ج) مجامع فوق العاده: 71

12-3محاسبه نرخ بازدهی سهام در روش خرید و نگهداری. 72

13-3اطلاعات لازم جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها 72

1-13-3آزمون آماریt 73

2-13-3آزمون ویل کاکسون. 73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 75

1-4مقدمه 76

2-4جمع آوری داده ها و محاسبه متغیرهای پژوهش. 76

3-4مفروضات محاسبات متغیرهای پژوهش. 77

4-4آزمون آماری. 89

1-4-4فرضیه اول. 89

1-1-4-4سالانه 89

2-1-4-4دوساله و سه ساله 91

2-4-4فرضیه دوم 94

1-2-4-4سالانه 94

2-2-4-4دوساله و سه ساله 96

3-4-4فرضیه سوم 98

1-3-4-4سالانه 98

2-3-4-4دوساله و سه ساله 100

فصل پنجم: جمع بندی،نتیجه گیری و تفسیر. 104

1-5مقدمه 105

2-5خلاصه پژوهش. 105

3-5نتیجه گیری. 106

4-5پیشنهادات علمی. 109

1-4-5پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش. 109

منابع. 112

منابع فارسی. 112

منابع خارجی. 115

فهرست جدول ها

 

عنوان صفحه

جدول 1‑1:محاسبه میانگین متحرک موزون. 27

جدول3‑1:شرکت های مورد مطالعه. 57

جدول4‑1:اختصار میانگین بازدهی استراتژی های تکنیکال مورد مطالعه و روش خرید و نگهداری  78

جدول4‑2:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روش EMA.. 81

جدول ‏4‑3:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روش RSI 82

جدول4‑4:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روشRSI&EMA.. 84

جدول 4‏‑5:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روش خرید و نگهداری. 85

جدول4‑6: نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای تمامی روش های مورد آزمون و قابل مقایسه با روش خرید و نگهداری. 85

جدول4‑7:نتایج حاصل از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای تمامی روش ها با یکدیگر در دوره های دوساله و سه ساله 86

جدول4‑8: بازده مقایسه ای شرکت سرمایه گذاری ملت.. 87

جدول4‑9: آزمون مجدد شاپیرو-ویلک برای سال 1390بعد حذف شرکت سرمایه گذاری ملت.. 88

جدول4‑10: نتایج آزمون t-همبسته برای روش میانگین متحرک(فرضیه اول) 89

جدول4‑11: آزمون tهمبسته برای داده های دوساله روش EMA.. 92

جدول4‑12:نتایج آزمون ویلکاکسون برای داده های غیر نرمال روش EMA.. 93

جدول ‏4‑13:آزمون tهمبسته برای داده های روش RSI 94

جدول4‑14:آزمون tهمبسته برای داده های دو ساله استراتژیRSI 96

جدول4‑15:آزمون ویل کاکسون برای داده های غیر نرمال روش RSI 97

جدول4‑16:آزمون tهمبسته برای روش ترکیبیRSI&EMA.. 99

جدول4‑17:آزمون tهمبسته برای داده های دو ساله استراتژی. 101

جدول4‑18:آزمون ویل کاکسون برای داده های غیر نرمال استراتژی ترکیبیRSI&EMA.. 102

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

3-1اهداف پژوهش

  • مطالعه بازدهی ناشی ازخرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گیری از روش های خرید تکنیکی با بهره گیری ازاستراتژی های میانگین متحرک در دوره های کوتاه مدت، میان مدت می باشد. و بازده بهره گیری از این روش را با بازده خرید و نگهداری سهام مقایسه نمود تا بتوان تصمیم گیری نمود که آیا روش های میانگین متحرک کارآمدتر از روش نگهداری می باشند یا خیر؟
  • مطالعه بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گیری از شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش های خرید و نگهداری در بورس اوراق بهادار می باشد.
  • مطالعه بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گیری از استراتژی ترکیبی میانگین های متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش خرید و نگهداری که کدام روش کارآمدتر می باشد.

پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری