ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها 

قسمتی از متن پایان نامه :

– ریسک بنیادین[1] در برابر ریسک سیستماتیک

طبق اظهار رایلی و براون ، عده­ای از صاحبنظران مالی ، به تضاد بین معیار بازاری ریسک ( ریسک سیستماتیک) و معیارهای بنیادین ریسک ( ریسک تجاری و غیره )  عقیده دارند . تعدادی از مطالعات، ارتباط بین معیار بازاری ریسک و متغیرهای مالی بکار رفته در اندازه­گیری فاکتورهای ریسک بنیادین مانند ریسک تجاری ، ریسک مالی و ریسک نقد شوندگی را نشان می دهند . نتیجه حاصل از این مطالعات نشان می دهد که ارتباط مهمی بین معیار­های بازاری ریسک و معیار های بنیادین ریسک هست . بنابر این معیار­های ریسک می توانند مکمل هم باشند . این سازگاری ، منطقی به نظر می رسد، زیرا در یک بازار سرمایه با عملکرد صحیح ، ریسک سیستماتیک بایستی ویژگی­های ریسک اصلی دارایی را منعکس نماید . به عنوان مثال ، انتظار می رود شرکتی که دارای ریسک تجاری و مالی بالایی می باشد ، دارای میانگین ضریب حساسیت (β) بالایی نیز بالا باشد . همچنین می دانیم شرکتی که دارای سطح بالایی از ریسک اصلی و انحراف معیار بازده بالایی بر روی سهام می باشد ، می تواند از سطح ریسک سیستماتیک پایین­تری برخوردار باشد زیرا تغییر­پذیری داراییها و قیمت سهام آن، به کل اقتصاد یا بازار ارتباطی ندارد . پس می توان صرف ریسک را برای دارایی بصورت زیر مشخص نمود .( اسلامی بیدگلی ، 1386 ).

(ریسک کشوری، ریسک نرخ ارز، ریسک نقد شوندگی ، ریسک مالی ، ریسک تجاری) F = صرف ریسک

یا

(ریسک سیستماتیک ) F = صرف ریسک

2-5-2-2-ضریب بتا بعنوان شاخص ریسک سیستماتیک

ضریب بتا (β) یک سهم ، شاخص ریسک سیستماتیک آن سهم می باشد. ضریب بتا نشان می دهد که درصد تغییرات قیمت یک سهم چه درصدی از تغییرات شاخص کل قیمت سهام می باشد. برای مثال چنانچه ضریب بتا برای یک سهم برابر با عدد یک باشد، در آنصورت درصد تغییرات قیمت آن سهم بطور متوسط برابر با تغییرات کل شاخص قیمت سهام می باشد.

چنانچه ضریب بتای یک سهم بزرگتر(کوچکتر) از یک باشد ، درصد تغییرات قیمت یک سهم بطور متوسط بیشتر ( کمتر) از درصد تغییرات شاخص کل قیمت سهام خواهد بود.

همچنین آقای مندلکر[2] (2000 ) اثبات نمود که بتا حاصل سه عامل زیر می باشد :

  • ریسکی که ناشی از ساختار دارایی شرکت بوده و بوسیله درجه اهرم عملیاتی اظهار می­گردد .این متغیر اندازه سرمایه شرکت را ارائه می دهد.
  • ریسکی که بواسطه ساختار مالی شرکت به وجودمی آید و با درجه اهرم مالی اظهار می گردد . این متغیر اندازه بدهی شرکت را نشان می دهد.
  • نهایتا ریسکی که ناشی از عدم اطمینان محیطی(*β) می باشد .

بنابر این ریسک سیستماتیک را در قالب ضریب بتا می توان بصورت زیر تعریف نمود.

(*)* ( DFL ) * ( DOL) =

باتوجه به توضیحات ارائه شده در بالا ، ریسک سیستماتیک شرکت غیر اهرمی برابر با ریسک تجاری آن می باشد.

[1]– Fundamental Risk

[2]– Mendelcker

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

پرسش پژوهش

مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش های زیر به عنوان سؤالات اصلی این پژوهش هستیم:

1- بین ریسک اعتباری و ریسک سود تعهدی چه ارتباط ای هست؟

2- بین ریسک اعتباری و ریسک سود نقدی چه ارتباط ای هست؟

1-5- اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-1- اهدف علمی پژوهش

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد. هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکهای ایرانی        می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد.

1- مطالعه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک سود تعهدی

2- مطالعه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک سود نقدی

1-5-2- اهدف کاربردی پژوهش

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن می تواند اهداف کاربردی، برای گروه های زیر داشته باشد:

– تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش می تواند جهت تحلیل بانک هایی که دارای ریسک اعتباری هستند، مفید واقع گردد.

– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد. پس اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در بانک هایی که ریسک اعتباری هستند، مهم می باشد.

– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این پژوهش می تواند جهت تحلیل بانک هایی که دارای ریسک اعتباری هستند، مفید واقع گردد. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این پژوهش برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی بهره گیری نمایند.

پایان نامه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها

پایان نامه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری