عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها 

قسمتی از متن پایان نامه :

– تبیین فرضیه های پژوهش

با تعمق در تحقیقات انجام شده در دنیا جهت پاسخگویی به پرسش های مطرح شده و دستیابی به هدف پژوهش، فرضیه های زیر تدوین شده می باشد:

1- بین ریسک اعتباری و ریسک سود تعهدی ارتباط هست.

2- بین ریسک اعتباری و ریسک سود نقدی ارتباط هست.

1-7- قلمرو پژوهش

1-7-1- قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر ریسک اعتباری بر ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی)       می پردازد.

1-7-2- قلمرو زمانی انجام پژوهش

قلمرو زمانی انجام پژوهش از سال 1386 تا سال 1392 در نظر گرفته شده می باشد.

1-7-3- قلمرو مکانی پژوهش

اطلاعات مورد نیاز این نوشتار مربوط به بانکهای ایرانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد و به دلیل جامعیت و سهولت دسترسی  به بورس اوراق بهادار قلمرو مکانی این پژوهش تهران می باشد.

1-8- تعریف مفاهیم و متغیرهای پژوهش

ریسک اعتباری:

ریسک ناشی از عدم پرداخت بدهی اعتبار گیرندگان که پرداخت بدهی های خود را رعایت نمی کنند معمولا به عنوان ریسک اعتباری تصریح شده، در این پژوهش ریسک اعتباری از نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول محاسبه می گردد.

ریسک سود تعهدی:

عبارت می باشد از انحراف استاندارد سود تعهدی طی 3 دوره قبل از سال مورد نظر می باشد.

ریسک جریانات نقدی:

عبارت می باشد از انحراف استاندارد جریان وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی طی 3 دوره قبل از سال مورد نظر می باشد.

اندازه بانک:

معیارهای مختلفی برای اندازه­گیری متغیر «اندازه بانک» هست که عبارتند از: مقدار کل دارایی­ها، اندازه فروش و تعداد کل کارکنان. در این پژوهش اندازه بانک با بهره گیری از ln مقدار فروش محاسبه می گردد.

اهرم بدهی:

بر مبنای نسبت بدهی های بلندمدت به جمع دارایی های بانک سنجیده می گردد.

نسبت رشد دارایی ها:

این متغیر از تغییر دارایی ها نسبت به دارایی اول دوره بدست می آید.

نرخ بازده دارایی ها:

این متغیر از تقسیم سود خالص به کل دارایی های پایان دوره بدست می آید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

پرسش پژوهش

مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش های زیر به عنوان سؤالات اصلی این پژوهش هستیم:

1- بین ریسک اعتباری و ریسک سود تعهدی چه ارتباط ای هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- بین ریسک اعتباری و ریسک سود نقدی چه ارتباط ای هست؟

1-5- اهداف پژوهش

1-5-1- اهدف علمی پژوهش

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد. هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکهای ایرانی        می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد.

1- مطالعه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک سود تعهدی

2- مطالعه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک سود نقدی

1-5-2- اهدف کاربردی پژوهش

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن می تواند اهداف کاربردی، برای گروه های زیر داشته باشد:

– تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش می تواند جهت تحلیل بانک هایی که دارای ریسک اعتباری هستند، مفید واقع گردد.

– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد. پس اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در بانک هایی که ریسک اعتباری هستند، مهم می باشد.

– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این پژوهش می تواند جهت تحلیل بانک هایی که دارای ریسک اعتباری هستند، مفید واقع گردد. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این پژوهش برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی بهره گیری نمایند.

پایان نامه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها

پایان نامه ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید