عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

3-2 بخش دوم: ارزیابی عملکرد

از سالها قبل ارزیابی عملکرد شرکت بخش عمده ای از مباحث حسابداری، مدیریت و اقتصاد را تشکیل داده می باشد. اصولا عملکرد با هدف ارتباط مستقیمی دارد. ارزیابی عملکرد یعنی ارزیابی اینکه شرکت تا چه حدی به اهداف تعیین شده در برنامه های خود دست یافته می باشد. نتیجه حاصل شده از ارزیابی عملکرد خود هدف نیست بلکه هدفی برای پیش بینی برنامه های آتی و بهبود نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف می باشد.اندازه گیری عملکرد، پایه و اساس بسیاری از تصمیمات از قبیل پاداش مدیران، قیمت سهام، ریسک سهام، تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری و سایر موارد دیگر می باشد. یکی دیگر از اصلی ترین و مهم ترین وظایف مدیران، تصمیم گیری می باشد. آنها بایستی برای برنامه ریزی، سازماندهی و اجراء ، تصمیم گیری کنند. این تصمیم گیریها بایستی بر اساس نتایج ارزیابی انجام شده، با معیارهای شاخص عملکرد متناسب با فرآیندهای کاری سازمان باشد. ارزیابی مستمر عملکرد موجب پیدایش اطلاعات مستند بهنگام و با ارزش برای تصمیم گیری مدیران خواهد گردید که با هدف ارتقاء سازمان و بهبود فعالیتهای کاری آن در زمینه های گوناگون اتخاذ می شوند. در واقع ارزیابی عملکرد شرکت ها از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران به مقصود ارزیابی اندازه موفقیت مدیریت در بکارگیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ ، افزایش یا فروش سرمایه گذاری می باشد. همچنین اعتباردهندگان نیز به مقصود تصمیم گیری در مورد اندازه و نرخ اعطای اعتبار، به ارزیابی عملکرد می پردازند. بعضی از بنگاههای اقتصادی در دهه های اخیر تکنیکهای متنوعی را بر اساس رویکردهای مختلف برای ارزیابی عملکرد بکار بسته اند. در این معیارها، شاخص ها و نسبت هایی مورد بهره گیری قرار می گیرد که در محاسبه آنها از اطلاعات حسابداری و اقتصادی و ترکیبی بهره گیری می گردد (معبودی، 1389، 29)1.

 

1-3-2- طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد

در بعضی تحقیقات با در نظر داشتن نوع اطلاعات مورد بهره گیری برای محاسبه معیارهای ارزیابی عملکرد و نوع بهره گیری کنندگان، طبقه بندی گوناگونی برای معیارهای ارزیابی عملکرد تعریف شده می باشد. در این زمینه معیارهای ارزیابی عملکرد و مدیریت به چهار گروه معیارهای حسابداری، تلفیقی، مدیریت مالی و اقتصادی تقسیم شده می باشد (معبودی، 1389، 29)1.

از آنجائیکه معیارهای مورد نظر در این پژوهش  معیارهای ارزیابی عملکرد مالی و اقتصادی می باشد، در ادامه به توضیحات مختصری در ارتباط با هریک از معیارهای مذکور می پردازیم:

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش :

از آنجائیکه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این پژوهش نیز با در نظر داشتن موضوع پژوهش که به مطالعه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می پردازد، اهدافی به تبیین ذیل مد نظر می باشد:

1-6-1- اهداف کلی

–   کمک به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشکالات احتمالی موجود در فرآیند

خصوصی سازی .

–   کمک به تبیین جوانب تصمیمات کلان اقتصادی با در نظر داشتن واقع شدن وضعیت اقتصادی کشور در

شرایط گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی .

2-6-1- اهداف ویژه

اهداف ویژه پژوهش به تبیین ذیل اظهار می گردد:

  • کمک به مدیران ارشد شرکت سهامی آلومینیوم ایران در برنامه ریزی، شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی و بهبود بیش از پیش شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی).
  • کمک به سهامداران و مالکان فعلی شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب .

پایان نامه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم

پایان نامه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم

پایان نامه - تز - رشته حسابداری