مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

.

 8-2تحقیقات خارج از کشور

 1-8-2پژوهش الکساندر[1]

الکساندر در مقاله ای تحت عنوان “نوسانات قیمت در بازارهای اوراق بهادار پرخطر: روندها یا گام تصادفی” به مطالعه یکی ار روش های خرید و فروش سهام به نام فیلتر پرداخته می باشد. روش فیلتر الکساندر، روش معاملات مکانیکی می باشد که به معیار شناسایی نوسانات اوراق بهادار مطرح می باشد. در این پژوهش روش فیلتر به صورت ذیل تعریف می گردد:

“اگر قیمت پایان روز اوراق بهادار خاصی حداقل به اندازه X درصد نسبت به قیمت مورد نظر یا قیمت مبنا افزایش یابد، آن اوراق بهادار خریداری و نگهداری می گردد. زمانی که قیمت پایان روز اوراق بهادار خاصی حداقل به اندازه Xدرصد نسبت به بالاترین قیمت خود کاهش یابد، هنگام فروش آن اوراق بهادار فرارسیده می باشد. خرید مجدد زمانی رخ می دهد که قیمت اوراق بهادار به اندازه Xدرصد نسبت به حداقل قیمت افزایش یابد.”  الکساندر این پژوهش را برروی شاخص های داوجونز و استاندارداندپورز بورس سهام نیویورک از 1897لغایت1959انجام داده می باشد که فیلتر های خود را از 5تا50درصد در قیمت های پایان روز هرکدام از شاخص ها قرارداده می باشد. الکساندر در پژوهش خود میانگین بازدهی روش فیلتر را با روش خرید و نگهداری مورد مقایسه قرارداد و به این نتیجه رسید که سودآوری روش معاملات فیلتر از روش خرید و نگهداری بیشتر می باشد(Alexander,1961,7-26).

الکساندر با بهره گیری از دیتاهای مربوط به پژوهش قبلی خود پژوهش دیگری را به انجام رساند که درآن هزینه معاملات را لحاظ نموده بود و به این نتیجه رسید که اگر هزینه معاملات را در بازده حساب نماییم آنگاه سودآوری روش فیلتر از روش خرید و نگهداری کمتر می گردد. (Alexander,1964,25-46).

 2-8-2پژوهش فاما و بلوم[2]

فاما و بلوم در مقاله ای تحت عنوان “قواعد فیلتر و معاملات بازار سهام” به مطالعه روش معاملاتی فیلتر پرداختند. روش فیلتر بهره گیری شده در این پژوهش برگرفته از پژوهش الکساندر(1961) و بیست و چهار فیلتر از 0.5تا50درصد در نظر گرفته شده می باشد که برروی اوراق بهادار شاخص داوجونز در طول سالهای 1956تا1962 صورت گرفته و بازده روش فیلتر با روش خرید و نگهداری مقایسه شده می باشد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد با احتساب هزینه کمیسیون معاملات در محاسبات بازده روش فیلتر از روش خرید و نگهداری کمتر می باشد(Fama&Blume,1966,226-241).

[1]Alexander

[2]Fama & Blume

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

3-1اهداف پژوهش

  • مطالعه بازدهی ناشی ازخرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گیری از روش های خرید تکنیکی با بهره گیری ازاستراتژی های میانگین متحرک در دوره های کوتاه مدت، میان مدت می باشد. و بازده بهره گیری از این روش را با بازده خرید و نگهداری سهام مقایسه نمود تا بتوان تصمیم گیری نمود که آیا روش های میانگین متحرک کارآمدتر از روش نگهداری می باشند یا خیر؟
  • مطالعه بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گیری از شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش های خرید و نگهداری در بورس اوراق بهادار می باشد.
  • مطالعه بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گیری از استراتژی ترکیبی میانگین های متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش خرید و نگهداری که کدام روش کارآمدتر می باشد.

پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری