تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی

 بمنظور برطرف کردن ایرادات و اشکالات ناشی از ارزیابی عملکرد با بهره گیری از اطلاعات حسابداری و با هدف ترغیب مدیران برای ارزش آفرینی، معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی مطرح گردید. معیارهای اقتصادی، عملکرد شرکت را با در نظر داشتن قدرت کسب سود دارایی های موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می کند. در همین راستا می توان به معیارهای ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده تصریح نمود (ابوالحسنی، 1389، 28)1.

ارزش افزوده اقتصادی : هدف اصلی شرکتها حداکثر کردن ثروت سهامداران می باشد. ثروت سهامداران از طریق قیمت سهم مشخص می گردد که خود بستگی به بازدهی عملیات شرکت و ریسک سرمایه گذاری در سهم دارد. مدیران مالی بایستی عملیات و پروژه هایی را تشویق کنند که انتظار افزایش قیمت سهم را در بر دارد زیرا قیمت سهم، نماینده ثروت سهامداران می باشد. پس حداکثر کردن قیمت سهم منطبق با حداکثر کردن ثروت سهامداران شرکت می باشد.

یکی از مسائل مرتبط با قیمت سهم، تولید ارزش افزوده اقتصادی می باشد تا تشخیص دهند که آیا پول سرمایه گذاران به طریق مطلوبی بکار رفته می باشد.

ابزار تحلیلی EVA در سال 1982 توسط مؤسسه استرن و استیوارت متداول گردید. EVA نتیجه نوآوری در زمینه سود اقتصادی بوده و محدودیتهای عملی سودهای حسابداری را مورد بازبینی و سازماندهی مجدد قرار داد. این معیار از همان آغاز از سوی جامعه شرکتها مورد پذیرش قرار گرفت زیرا که روشی نوآورانه برای یافتن ارزش واقعی شرکت بود و بر خلاف معیارهای سنتی حسابداری، سودآوری واقعی شرکت را مورد مطالعه قرار می دهد. یعنی هزینه های مستقیم بدهی و غیر مستقیم حقوق صاحبان سهام را مد نظر قرار می دهد. همچنین بدلیل در نظر داشتن افزایش ثروت سهامداران، به عنوان یک ابزار مدرن، جهت سنجش موفقیت شرکتها بکار گرفته می گردد.  بعضی از شرکتهای بزرگ، ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان راهنمای ایجاد ارزش برای سهامداران بکار می برند و برنامه های تشویقی و پرداخت پاداش در این شرکتها بر مبنای توانایی مدیران در ایجاد EVA مثبت، بنا نهاده شده می باشد (ابوالحسنی، 1389، 30)1.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحقیقات نشان می دهد که بازده کل سهامداران در شرکتهایی که به نوعی از سیستم EVA کمک گرفته اند بعد از یک دوره 5 ساله در مقایسه با سهام شرکتهای رقیب، 49 درصد بیشتر بوده می باشد. شرکتهایی که ساختار جبران خدمات استرن استیوارت را بطور کامل اجرا می کنند، حتی نتایج بهتر از این داشته اند. بطوریکه سرمایه گذاری در سهام این شرکتها، 84 درصد ثروت بیشتری در مقایسه با شرکتهای رقیب طی یک دوره 5 ساله ایجاد کرده می باشد (همان منبع،30)2.

از دیدگاه حسابداری، ارزش افزوده اقتصادی عبارت می باشد از تفاوت بین سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات (NOPAT) و هزینه سرمایه. به تعبیری ارزش افزوده اقتصادی، شاخص بنیادین برای اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت می باشد. ارزش افزوده اقتصادی از حاصل ضرب تفاوت بین نرخ بازده (r) و میانگین موزون هزینه سرمایه (c) در مبلغ سرمایه بدست می آید .

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش :

از آنجائیکه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این پژوهش نیز با در نظر داشتن موضوع پژوهش که به مطالعه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می پردازد، اهدافی به تبیین ذیل مد نظر می باشد:

1-6-1- اهداف کلی

–   کمک به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشکالات احتمالی موجود در فرآیند

خصوصی سازی .

–   کمک به تبیین جوانب تصمیمات کلان اقتصادی با در نظر داشتن واقع شدن وضعیت اقتصادی کشور در

شرایط گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی .

2-6-1- اهداف ویژه

اهداف ویژه پژوهش به تبیین ذیل اظهار می گردد:

  • کمک به مدیران ارشد شرکت سهامی آلومینیوم ایران در برنامه ریزی، شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی و بهبود بیش از پیش شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی).
  • کمک به سهامداران و مالکان فعلی شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب .

پایان نامه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم

پایان نامه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم

پایان نامه - تز - رشته حسابداری