مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

بخش ­­­نتیجه­گیری ­آخرین بخش از انجام یک پژوهش می­باشد که در آن محقق بر اساس اطلاعات آماری که به دست آمده می باشد، می­تواند نسبت به پژوهشی که انجام داده، اظهارنظر و نتیجه­گیری کند. این نتیجه­گیری آخرین تأثیر را هم از حیث سبک نگارش و هم از جهت محتوا بایستی به خواننده القاء نماید. نتیجه­گیری، باوری مبتنی بر استدلال و بر مبنای شواهد حاصل از پژوهش می باشد که محقق در اختیار خوانندگان پژوهش، علاقمندان به اجرای پژوهش های آتی مبتنی بر پژوهش کنونی و در نهایت بهره گیری­کنندگان کاربردی قرار می­دهد.

در فصل قبل، کلیات موضوع پژوهش، زیرساخت نظری، روش پژوهش و یافته­های حاصل از آن به صورت کامل تبیین داده گردید. در این فصل هدف از پژوهش یک بار دیگر اظهار شده، سپس نتایج حاصل از پژوهش به اختصار تبیین داده می­گردد. هدف از پژوهش حاضر مطالعه تاثیر اجزای کنترل داخلی بر اثزبخشی برنامه حسابرسی ، به تعبیری دیگر، در این پژوهش به این سوال پاسخ داده می­گردد که تاثیر اجزای کنترل داخلی بر تاثیر برنامه حسابرسی چگونه می باشد؟ جهت یافتن پاسخی منطقی برای پرسش فوق اقدام به تدوین فرضیه­های پژوهش در راستای اهداف علمی و کاربردی پژوهش گردید. در ادامه جهت آزمون فرضیه­های پژوهش اقدام به اخذ نمونه آماری از جامعه مورد مطالعه گردید. سپس بعد از اخذ نمونه آماری و جمع­آوری داده­ها اقدام به محاسبه متغیرهای مورد آزمون از طریق نرم­افزار excel و نهایتاً تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها از طریق آزمونهای­ همبستگی و رگرسیون از طریق نرم­افزار spss نمودیم. در فصل حاضر، اقدام به تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های پژوهش می­نماییم.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

52-تفاسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش

در این پژوهش به مطالعه تأثیر اجزای کنترل داخلی  شامل: “محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیتهای کنترلی ”  بر اثربخشی برنامه حسابرسی پرداخته گردید تعداد نمونه های آماری این پژوهش با بهره گیری از فرمول کوکران به اندازه 231 مورد برآورد گردید، و با بهره گیری از پرسشنامه استاندارد تهیه شده در پژوهش      داده­ها جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت که با در نظر داشتن نتایج حاصله از تحلیل فرضیه های پژوهش،  می توان این گونه اظهار نمود که؛

P کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی تاثیر مثبت دارد.

P محیط کنترلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی تاثیر مثبت دارد.

P ارزیابی ریسک بر اثربخشی برنامه حسابرسی تاثیر مثبت دارد.

P فعالیتهای کنترلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی تاثیر مثبت دارد.

 

5 -2 – 1-  نتایج آزمون فرضیه اول

فرضیه اول پژوهش به مطالعه تأثیر کنترل داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی می پردازد و اینکه آیا این تأثیر معنی دار هست یا نه؟ برای این مقصود از ضریب همبستگی اسپیرمن بهره گیری شده می باشد. نتایج پژوهش بر مبنای ضریب همبستگی نشان می دهد که بین این دو متغیر 68/0  همبستگی مثبت معنی دار هست. پس می توان در سطح اطمینان 99% نتیجه گرفت که با بهبود کنترلهای داخلی اثربخشی برنامه حسابرسی افزایش می یابد.

با بهره گیری از روش رگرسیون همزمان برای این پژوهش مدل معنی داری بدست آمد.که (مجذورR تنظیم شده= 54/0 و 71/91 F= و سطح معنی داری 000/0).  این مدل 54 درصد از واریانس را توجیه    می کند.

 

5-2-2- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی اول

فرضیه دوم پژوهش به مطالعه تأثیر محیط کنترلی (بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی) بر اثربخشی برنامه حسابرسی می پردازد و اینکه آیا این تأثیر معنی دار هست یا نه؟ برای این مقصود از ضریب همبستگی اسپیرمن بهره گیری شده می باشد. نتایج پژوهش بر مبنای ضریب همبستگی نشان می دهد که بین این دو متغیر 44/0 همبستگی مثبت معنی دار هست. پس می توان در سطح اطمینان 99% نتیجه گرفت که با بهبود جایگاه محیط کنترلی اثربخشی برنامه حسابرسی افزایش می یابد. در واقع می توان گفت بین محیط کنترلی و اثربخشی برنامه حسابرسی یک ارتباط ی مثبت هست. جهت تعیین اندازه سهم هر کدام از مولفه های سیستم کنترل داخلی در پیش بینی اثربخشی برنامه حسابرسی با بهره گیری از رگرسیون همزمان به این نتیجه رسیدیم که محیط کنترلی با ضریب بتای(29/0)، در صورت ثابت ماندن سایر شرایط، به ازای یک واحد افزایش در مولفه محیط کنترلی 29/0 واحد بر اثربخشی برنامه حسابرسی افزوده می گردد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

 

مطالعه تأثیر کنترل داخلی براثربخشی برنامه ی حسابرسی

اهداف فرعی

1- مطالعه تأثیر محیط کنترلی(بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی) براثربخشی برنامه حسابرسی.

2- مطالعه تأثیر فعالیتهای کنترلی (بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی)براثربخشی برنامه حسابرسی.

3- مطالعه تأثیر ارزیابی ریسک (بعنوان جزئی از سیستم کنترل داخلی) براثربخشی برنامه حسابرسی.

پایان نامه مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران 

پایان نامه مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری