عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

پیش بینی سود حسابداری و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیرباز مورد علاقۀ سرمایه گذاران، مدیران، تحلیل گران مالی، محققین و اعتباردهندگان بوده می باشد. این توجه ناشی از بهره گیری از سود در مدل های ارزیابی سهام، کمک به کارکرد کارای بازار سرمایه، ارزیابی توان پرداخت (سود سهام، بهره و سایر تعهدات) ارزیابی ریسک، ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت، ارزیابی نحوه انتخاب روش های حسابداری توسط مدیریت و بهره گیری از پیش بینی های سود در تحقیقات اقتصادی، مالی و حسابداری می باشد.

بورس اوراق بهادار در کشورهای توسعه یافته و در بیشتر کشورهای در حال توسعه جزء ارکان اقتصادی کشور و مانند شاخص های توسعه اقتصادی کشورها محسوب می گردد. زیرا که بورس اوراق بهادار امکانات مالی جامعه را برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی سوق می دهد. در ایران نیز به دنبال سیاست های خصوصی سازی شرکت ها و واگذاری سهام آنها به مردم و گسترده تر شدن بازار بورس اوراق بهادار و با در نظر داشتن اینکه پیش بینی ها می تواند عدم اطمینان را در تصمیم گیری های اقتصادی کاهش دهد، پیش بینی سود شرکت ها از اهمیت روزافزونی در اقتصاد کشور برخوردار خواهد گردید (رحمانی[1]، 1387).

مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر بهره گیری کنندگان از اطلاعات شرکت ها پیش بینی های سود ارائه شده توسط شرکتها در فواصل زمانی معین می باشد. پیش بینی سود بایستی اطلاعاتی را فراهم کند که منطقی، قابل اتکا و به موقع باشد همچنین پیش بینی سود بایستی قابل فهم و مربوط باشد. پیش بینی های دقیق و به موقع موجب بهبود تصمیم گیری بهره گیری کنندگان از گزارشهای حسابداری می گردد. افشای مالی ضعیف، اغلب موجب گمراه شدن سهامداران می گردد و اثر نامطلوبی بر ثروت آنان دارد. پس خطای پیش بینی سود توسط مدیران می تواند بر تصمیم بهره گیری کنندگان و سرمایه گذاران تأثیر بگذارد و نرخ بازده مورد انتظار آنها را تعدیل نماید (رشیدیان[2]، 1388).

از آنجا که در این پژوهش کوشش بر آن می باشد که ارتباط بین خطای پیش بینی سود و تعداد دفعات تجدید نظر در پیش بینی با هزینه سهام عادی مورد آزمون تجربی قرار گیرد، لذا در ادامه ادبیات و مفاهیم بنیادی مربوط به هزینه سرمایه به گونه اعم و هزینه سهام عادی به گونه اخص، خطای پیش بینی سود و تعداد دفعات تجدید نظر در پیش بینی و ارتباط میان آنها ارائه می گردد. سپس در بخش بعدی تحقیقات انجام شده در این زمینه مورد تصریح واقع خواهد گردید.

 

2-3-1- نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه

2-3-1-1-  روﯾﮑﺮد ﺳﻨﺘﯽ

ﺑـﻪﻧﻈـﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ ﮐﻪﻣﺎﻫﯿﺖ روﯾﮑﺮد ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﺗﻼش ﻣﺎﻟـﯽ اﺛﺒﺎﺗـﯽﮔـﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑـﺮای ﺷـﺮح ﭘﺪﯾـﺪهﻫـﺎ، ﺑـﻪﻫﻤـﺎنﮔـﻮﻧﻪای ﮐﻪ وﺟﻮددارﻧـﺪ. ﺑـﻪﻋـﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، در روﯾﮑﺮد اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ ﻣﺠﻤــﻮﻋﮥ ﻗــﻮاﻋﺪ ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده درﻓــﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح دﻻﯾـﻞ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺬﮐﻮر و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ازآن ﭘــﺮداﺧﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ. ﻫــﺪف روﯾﮑــﺮد ﺳــﻨﺘﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ در ﻃﯽ زﻣﺎن و ﻣﺸـﺨﺺﮐﺮدن وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪاﻗﺪام ﺑـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ. زﯾﺮا در آن زﻣﺎن ﺗﺼـﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪاﺗﺨﺎذ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﺑﻪﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪﻗﻮاﻋﺪی ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و ﻟُﻮﻧﮑﺎرﺳﮑﯽ 47 اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ (ﻣﺮوﻣﺎر، 2002).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

درزﻣﯿـﻨﮥ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎورراﯾﺞ درروﯾﮑﺮد ﺳﻨﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﻮدهﮐﻪﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯾﺶ، از ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ «ﻋﺎدی» ﺑﺮای ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺳـﺖ. ﻣـﻨﻈﻮر از ﻇـﺮﻓﯿﺖ ﻣﺬﮐـﻮر ﺳـﻄﺤﯽ از ﺑﺪﻫﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪﻣـﻮﺟﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ﻫـﺰﯾﻨﻪﻫـﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣـﯽﺷـﻮد. در آن زﻣﺎن، ﺗﺼﻮر ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫـﺰﯾﻨﮥ ﺳـﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎ آﺳﺘﺎﻧﮥ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺰﺑﻮرﺑﺴﯿﺎر ﮐـﻢ اﺳـﺖ. ﭼـﻮن ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻇـﺮﻓﯿﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺒﻮد، ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪﺗﺠﺮﺑﻪ و «ﺣﺲ دروﻧﯽ» ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ. ﺷﮑﻞﮔﯿـﺮی ﺣﺲ دروﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از «ﻗﻮاﻋﺪ ﻃﻼﯾﯽ» ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﺗﺼــﻤﯿﻢﮔﯿــﺮﯾﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ (ﺑـﺮای ﻣـﺜﺎل، ﺗﻄﺎﺑـﻖ ﺗـﺎرﯾﺦ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ و ﻋﻤﺮ ﻣﻔـﯿﺪ داراﯾـﯿﻬﺎ) و ﻋﻮاﻣﻠـﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارزش داراﯾﯿﻬﺎی ﺷﺮﮐﺖ (ﻋﻤﺪﺗﺎً اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت)، ﺗﻮاﻧﺎﯾـﯽ ﺑﺎزﭘـﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ درآﯾﻨﺪه، روش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺪﻫـﯿﻬﺎ درﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻏﯿـﺮه ازآﻧﻬـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﺷﺪ.

2-3-1-1- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠﺮ

ﻧﻈـﺮﯾﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ از اواﺧﺮ دﻫﮥ 1950 و ﺑـﻪﻋـﺒﺎرت دﻗـﯿﻖﺗـﺮ اززﻣـﺎن اﻧﺘﺸـﺎرﻣﻘﺎﻟـﮥ ﻣﻌﺮوف ﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧــﯽ و ﻣﯿﻠــﺮ در ﺳــﺎل 1958 و اراﺋــﮥﻧﻈــﺮﯾﮥ ﻣﻄﺮح 52 اﺳﺘﻘﻼل ارزش ﺷﺮﮐﺖ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥآن آﻧﺎن درﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮضﮐﺮداﻧﺪ ﮐﻪ 53 ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ دارای مجموعه ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﻧﻘﺪی ﻣـﻮرداﻧﺘﻈﺎراﺳـﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺑﺪﻫـﯿﻬﺎ و ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم را ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ داراﯾﯿﻬﺎی ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ، در واﻗﻊ،درﺑﺎرۀ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﻧﻘﺪی ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ درﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻓـﺮض ﻣﯽﺷﻮد از آﻧﺠﺎ ﮐﻪﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاران و ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ بـﻪﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳـﺖ، ﺑـﻪﮔـﻮﻧﻪای ﮐـﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻠّﯿﮥ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ (ﻓـﺎرغ ازﻣﯿﺰان آن) و ﺗﺴﻮﯾﮥ ﺗﻤـﺎم ﺑﺪﻫـﯿﻬﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪای را،ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﯾﻔﺎی آﻧﻬﺎﺳﺖ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪﺑﻪﻣﻔﺮوﺿﺎت ﺑﺎﻻ،ﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠﺮ (1958) ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪﺑﺪﻫﯿﻬﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺮﻣﺎﯾﮥ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮی درارزش ﺑﺎزار آن ﻧﺪارد.

اﻧﺘﺸﺎرﻣﻘﺎﻟﮥآﻧﻬﺎﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎری ازﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣـﻮزۀ ﻣﺮﺑﻮط را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد و ﻫﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣــﺒﺎﺣﺚ و اﺑﻬﺎﻣــﺎت ﺟﺪﯾــﺪی درآن ﺷــﺪ. ازدﯾــﺪﮔﺎه ﻧﻈـﺮی، اﺳﺘﻘﻼل ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺖ از ارزش آن را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪاﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ. دراﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ، ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪدو ﻧﻈﺮﯾﮥاﺳﺎﺳﯽ و ﻣـﺘﻔﺎوت اﺷﺎره ﮐﺮد. ﻓﺮﺿﯿﮥاول، ﮐﻪﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠﺮ (1958) آن را ﺗﺪوﯾﻦ و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮاﻧﯽ ﭼﻮن ﻫﯿﺮﺷﻠًﯿﻔِﺮ (1969) ﺗﮑﻤــﯿﻞ ﮐــﺮدﻧﺪ، ( 1966) و اﺷــﺘﯿﮕﻠﯿﺘﺰ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ آرﺑﯿﺘـﺮاژﮐﻼﺳﯿﮏ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ  ﻧﻈـﺮﯾﻪ، آرﺑﯿﺘـﺮاژ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاران ﺑـﻪ اﺳﺘﻘﻼل ارزش ﺷﺮﮐﺖ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ آن ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ. ﻧـﻮع دوم ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﮥ اﺳﺘﻘﻼل ارزش ﺷـﺮﮐﺖ از ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺮﻣﺎﯾﮥآن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ. دراﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﻓﺮضﻣﯽﺷﻮد 57 ﺗﻌـﺎدل ﭼـﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﮐـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﻌـﺎدل ﺑـﻪ وﺟﻮدآﻣﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺠﻤـﻮع ﻣـﺒﺎﻟﻎ ﺑﺪﻫـﯽ و ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎمدرﺑﺎزار ﻣـﯽﺷـﻮد. ﺑﺮاﺳـﺎس اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮرﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﻬﻢ ﻫــﺮ ﺷﺮﮐـــﺖ را ازﻣﺠﻤــﻮع ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻮرداﺷﺎره ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐـﺮد. ﻣﯿﻠـﺮ (1977) درﻣﻘﺎﻟـﮥﮐﻼﺳﯿﮏ ﺧﻮد، ﺑﺎ ﻓﺮض وﺟـﻮد ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ، ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺳﻄﺢ ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻪاﺳﺖ؛ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪاذﻋﺎن ﻣﯽداردﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺬﮐﻮرﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎل درﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮدﻧﻘﺎط ﺗﻌﺎدل ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ.

2- رحمانی نصرآبادی، محمد، (1387)، “عوامل مؤثر بر دقت سود پیش بینی شده توسط شرکت ها”، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و دارایی.

1- رشیدیان، سمانه، (1388)، “مطالعه تأثیر بخش 340 استاندارد حسابرسی (رسیدگی به اطلاعات مالی آتی) بر کیفیت سود پیش بینی شده”، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

سوال اصلی:

1- بین ویژگیهای شرکت و ساختار سرمایه آنها  چه ارتباط ای هست؟

سوالات فرعی:

1- بین ساختار هزینه و ساختار سرمایه  چه ارتباط ای هست؟

2- بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟

3- بین سود آوری شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟

برای پاسخگویی به سوالات بالا فرضیه های زیر تدوین شده می باشد.

 پایان نامه مطالعه تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران 

پایان نامه - تز - رشته حسابداری