مطالعه تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ازﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻧﺘﺸﺎرﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠـﺮ (1958) ﺑـﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷـﺪن ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﺑﺴﯿﺎری ﺑــﺮای ردّ ادﻋﺎﻫــﺎی ﻣﻄــﺮح ﺷــﺪهدرآن ﺑــﻮده اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪﻧﻈﺮﯾﮥدو ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮ ﻣﺰﺑﻮر درﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ. ﺗﻌﺪادی ازﻣﻮاردﻣﺬﮐﻮرﻋﺒﺎرتاﻧﺪ ازدر ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻠـﯽ ﻣﺎﻧـﻨﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻟﯿﺎت،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗــﯽ، ﻫــﺰﯾﻨﻪﻫــﺎی  ورﺷﮑﺴــﺘﮕﯽ، ﺗﻀــﺎدﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔـﯽ، ﻣﺨﺎﻟـﻒﮔﺰﯾﻨـﯽ،ﻋـﺪمﺗﻔﮑـﯿﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی  ﺗﺄﻣـﯿﻦ ﻣﺎﻟـﯽ از ﺳـﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺘﻬﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗـﯽ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻓﺮﺻـﺘﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮددرﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﻃﯽ زﻣﺎن و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 62 آﺛـﺎر ﻣﺸـﺘﺮیﮔﻮﻧﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران. ﺑـﻪﮐﺜـﺮت اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪاﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در زﻣﯿﻨﮥﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ.

 

 2-3-1-3-  ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن

اﺻـﻄﻼح «ﻧﻈـﺮﯾﮥ ﺗـﻮازن» ﻋﻨﻮاﻧـﯽ ﻋﻤﻮﻣـﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻـﺎﺣﺐﻧﻈـﺮان ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻧﻈـﺮﯾﻪﻫـﺎی ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎﻫـﻢ ازآن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﻈـﺮﯾﻪﻫـﺎی ﻣـﺰﺑﻮر، ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪراﻫﺒـﺮی ﺷﺮﮐــﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪهدارﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻮدﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﺴـﺨﮥ اوﻟـﯿﮥ ﻧﻈـﺮﯾﮥﺗﻮازن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاز ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪﭘـﺲ از ﺗـﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠﺮ (1958) درﻣـﯿﺎن ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪ. ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷـﺪن ﺑﺤـﺚ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪاﻟﮕﻮی اوﻟﯿﮥ آﻧﻬــﺎ (ﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧــﯽ و ﻣﯿﻠــﺮ، 1963)، ﻣﻮﺿــﻮع ﻣــﺰاﯾﺎی اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ  ﻣﺎﻟﯿﺎﺗـﯽ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ و ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. ﺑﺎ ﻓﺮض ﺧﻄﯽ ﺑﻮدن ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﺷﺮﮐﺖ و ﻧـﺒﻮدﻫـﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﮐﻪ 100%  ﺗﺄﻣـﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺤﻞ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪ.

ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺟﻪداﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﭼﻨﯿﻦ پیش­بینی­های اﻓـﺮاطﮔﺮاﯾﺎﻧﻪای ﻣﺴﺘﻠﺰم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮض ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻫـﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ  ﻧﻤــﻮﻧﮥآن ﻫــﺰﯾﻨﮥ ورﺷﮑﺴــﺘﮕﯽ اﺳــﺖ. ﮐــﺮاوس  (1973)، ﺑﺎ دادن ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﻧﻈﺮﯾﮥﺗﻮازن، ﻟﯿﺘﺰِنﺑِﺮﮔِﺮ اﻇﻬـﺎر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺟـﻮد ﻧﻮﻋـﯽ ﺗـﻮازن ﻣـﯿﺎن ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺪﻫـﯿﻬﺎ و ﻫـﺰﯾﻨﻪﻫـﺎی ورﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ اﺳـﺖ. ﺑﻪاﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎﯾــﺮز(1984)، در ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐــﻪازاﻟﮕــﻮی ﻧﻈــﺮﯾﮥ ﺗـﻮازن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮐﻨـﻨﺪ، ﻧﺴـﺒﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺪف ﺗﻌﯿـﯿﻦ و ﺟﻬـﺖ ﺣـﺮﮐﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد. وی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎوراﺳﺖ ﮐﻪاﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠـﺎدﻧﻮﻋـﯽ ﺗﻌـﺎدل درﻣـﯿﺎن ﻣـﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗـﯽ ﺑﺪﻫـﯽﻫـﺎ و ﻫـﺰﯾﻨﻪﻫـﺎی ورﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ازﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎﯾﺮز (1984) ﺟـﺎی ﺑﺤﺚ دارد. ﻧﮑﺘﮥاول اﯾﻨﮑﻪﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻫـﺪف ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﯿﺴـﺖ و ﺗﻨﻬﺎ از روی ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟـﻮد و درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺸﺨﺺﺑﺮای آنﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪاﺳﺖ. ﻧﮑﺘﮥدوم آﻧﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎ درﻋﻤﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ از آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ درﻣﻔﺮوﺿـﺎت ﻧﻈـﺮی ﺗﺼـﻮرﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺪّ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ، ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ نتیجه گیری های ﻣﺘﻔﺎوﺗـﯽ درﺑـﺎرۀ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎی ﻫﺪف ﺷﺮﮐﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ (ﮔﺮاﻫﺎم، 2003) ﺳـﻮم اﯾـﻨﮑﻪﺑﺎﯾـﺪ، ﺑـﻪ ﺟـﺎی اﻧـﺘﻘﺎل ﻫـﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﺪﻋﯽ دﯾﮕﺮ، آﻧﻬﺎرا  ورﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ ازﯾﮏ ﻣﺪﻋﯽ زﯾﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر آورد ﮐـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓـﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.  ﻣﺎﻫـﯿﺖ ﻫـﺰﯾﻨﻪﻫـﺎی ورﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ ﻧﯿـﺰ ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳـﺖ. آﯾـﺎ ﻫـﺰﯾﻨﻪﻫـﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺟﺰء ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻠﻘـﯽ ﻣـﯽﺷـﻮد؟ آﯾـﺎ ﻣـﺒﻠﻎ آﻧﻬﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﮔﺴـﺘﺮش داﻣـﻨﮥ ورﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ، اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽﯾﺎﺑﺪ؟ آﯾﺎ ﻫـﺰﯾﻨﻪﻫـﺎی ورﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ ازﻧـﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دﻓﻌﯽ ﺷﺮﮐﺖ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﮥ وﮐﯿﻞ) ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ آن (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺎی ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ازﻫـﺰﯾﻨﻪﻫـﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺣُﺴـﻦ ﺷـﻬﺮت ﺷـﺮﮐﺖ) ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﯽ ﮐﻪ  ﻫـﺎﮔِﻦ و ﺳِـﻦﺑِـﺖ  (1978) در اﯾـﻦ زﻣﯿـﻨﻪﺑﺤﺚ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﭼﻬـﺎرم اﯾـﻨﮑﻪ، ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ، ﺑﺎﯾـﺪ آﻧﻬـﺎرادرﻗﺎﻟـﺐ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻣﺸﺨﺼـﯽ ﻧﺸﺎن داد.  ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ، ﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﭘﺮﻫﯿﺰ ازﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎی ﺑﺪﻫـﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه، ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺪازۀ آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ، ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻗﺪری دورازاﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ؛ زﯾﺮا ﻫﻤﮕﺎن اﻧﺘﻈﺎردارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻼن و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫـﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺛﺎﺑﺘﯽ روﺑﻪرو ﻣﻔﺮوﺿـﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔـﻮن ﻣـﺮﺑﻮط ﺑـﻪﻫـﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞﺑﺤﺚ و درﺑﺎرۀ آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪﺑﻪدﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪازﻧﻈﺮ ﮔﺬﺷﺖ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻌـﺮﯾﻒ ﻣﺎﯾـﺮز(1984) دردو ﺑﺨــﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺷــﻮد:

ﺑﺨـﺶ اول، ﻧﻈـﺮﯾﮥ ﺗـﻮازن اﯾﺴﺘﺎ و، ﺑﺨﺶ دوم، رﻓﺘﺎر  (ﻓﺮاﻧﮏ و ﮔﻮﯾﺎل، 2005) ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻫﺪاف ﺗﻌﺮﯾﻒ اول: ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮازﻧﮥ ﺗﮑﺪورهای ﻣـﺰاﯾﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺪﻫﯽ و ﻫـﺰﯾﻨﻪﻫـﺎی ورﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣـﯽﺷﻮد، ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺮﯾﮥﺗﻮازن اﯾﺴﺘﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.

ﺗﻌـﺮﯾﻒ دوم: ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐـﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥﻫـﺪف ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد، اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥﻓﻌﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥﻫﺪف ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ و در ﻃـﯽ زﻣـﺎن ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد،ﮔﻮﯾـﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ رﻓﺘﺎرﺗﻌﺪﯾﻞ اﻫﺪاف را درﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 

2-3-1-4-  ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن اﯾﺴﺘﺎ

ﻧﺴـﺨﮥاوﻟﯿﮥ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن اﯾﺴﺘﺎ را ﺑﺮًدﻟﯽ(1984) ﻋﺮﺿـﻪﮐـﺮده اﻧـﺪ. اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻔﺮوض در اﻟﮕـﻮی ﻣﺬﮐـﻮر اﻧﻄﺒﺎق دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧـﺪارد. ﺑـﺮای ﻣـﺜﺎل، ﻗﺎﻧـﻮن ﻣﺎﻟـﯿﺎﺗﻬﺎ ﺷـﺎﻣﻞ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﭘﻮﯾﺎﯾـﯽ اﺳﺖ ﮐﻪﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎرا ﺑﻪروش ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در اﻟﮕﻮﯾـﯽ ﺗـﮏدورهای و اﯾﺴـﺘﺎ (ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ داد.  ﺑﺮاﺳــﺎس اﻟﮕــﻮی ﺑﺮدﻟــﯽ و ﻫﻤﮑــﺎران (1984)، ﻓﺮضﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﺑﺖ  ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاران ﺧﻄﺮﺧﻨﺜﯽ اوراق ﻗﺮﺿﻪای ﮐﻪدر ﭘﺎﯾﺎن دوره در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺼﺎﻋﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﻮد ﺳﻬﺎم درﯾﺎﻓﺘـﯽ و ﻋـﻮاﯾﺪ ﺣﺎﺻـﻞ ازداد و ﺳـﺘﺪ ﺳـﻬﺎمﻧﯿــﺰ ﻣﺸـﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗـﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ. ﺧﻄﺮﺧﻨﺜﯽ ﺑﻮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺣﺎﮐﯽ ازآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری آﻧﺎن دراوراق ﺑﻬﺎداری ﺻـﻮرت ﮔـﺮﻓﺘﻪﮐـﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﻋـﻮاﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ ازآن (ﭘﺲ ازﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت) ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع اوراق ﺑﻬﺎداراﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ، در اﻟﮕﻮی ﻣـﺰﺑﻮر ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ، اوﻻً، ﻧـﺮخ ﻧﻬﺎﯾـﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و، ﺛﺎﻧﯿﺎً، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮه ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ وﺑﻬﺮۀ ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮد را ﮐﺴﺮ ﮐﻨﺪ. درﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺮض ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ، ﭘﺲ ازدرﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺬﮐﻮر، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪآن را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪداﺷﺖ ﮐﻪدر ﭼﻨﯿﻦ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﻧﯿـﺰ ﺳـﭙﺮﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮﺑﺪﻫﯽ وﺟﻮددارد، وﻟـﯽ ﻧﻤـﯽﺗـﻮان آﻧﻬﺎرادرﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد آرﺑﯿﺘﺮاژ ﮐﺮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮدرا ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ؛ ﻫـﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪزﯾﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.

 

2-3-1-5- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن ﭘﻮﯾﺎ

اراﺋﮥاﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪﻧﻘﺶ زﻣﺎن در آﻧﻬﺎ ﻣﻠﺤﻮظ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺴﺘﻠﺰمدرﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦوﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯾﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﮑﺪورهای ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای دارد. در اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ، ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯿﻬﺎی ﺷﺮﮐﺖ درﺑﺎرۀ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دورۀ ﺑﻌﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ، ﺑﻌﻀﯽ ﺧﻮاﻫﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻣﺤﻞ ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻌﺪادی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﮔﺮاﯾﺶ دارﻧﺪ. دراﯾﻨﺠﺎ، ﺑﺮایروﺷﻦﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع و ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی دﯾﮕﺮ، دو ﻣﺜﺎل در زﻣﯿﻨﮥ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮۀ ﻧﻘﺶ زﻣﺎن در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽآورﯾﻢ.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

سوال اصلی:

1- بین ویژگیهای شرکت و ساختار سرمایه آنها  چه ارتباط ای هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات فرعی:

1- بین ساختار هزینه و ساختار سرمایه  چه ارتباط ای هست؟

2- بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟

3- بین سود آوری شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟

برای پاسخگویی به سوالات بالا فرضیه های زیر تدوین شده می باشد.

 پایان نامه مطالعه تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران 

پایان نامه - تز - رشته حسابداری